Addendum privacy verklaring (werving en selectie)

Wanneer u bij ons solliciteert (in de ruimste zin van het woord) of deelneemt aan recruitmentactiviteiten en kantoorbezoeken verwerken wij uw persoonsgegevens.

In onze privacyverklaring verstrekken wij algemene informatie over uw rechten in dat kader, de mogelijkheid om klachten in te dienen en contactmogelijkheden. In dit document verstrekken wij aanvullende informatie over specifiek de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van werving en selectie van personeel, stagiaires en werkstudenten.

Dit document bevat de volgende informatie:

  1. Verwerkingsdoeleinden          
  2. Rechtsgronden
  3. Ontvangers      
  4. Bewaartermijnen

 

1. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van werving en selectie niet voor andere doeleinden dan die worden omschreven in dit addendum, tenzij wij u hierover (voor zover wettelijk toegestaan) voorafgaand aan de verwerking of bij de verkrijging van de persoonsgegevens hebben geïnformeerd en een rechtsgrond aan de betreffende verwerking ten grondslag ligt. Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van werving en selectie met het doel:

  1. uw sollicitatie of stagesollicitatie te behandelen;
  2. u onze (stage)sollicitatieprocedure te laten doorlopen;
  3. u deel te laten nemen aan onze recruitment events;
  4. eventueel contact met u op te nemen na afloop van de sollicitatieprocedure en recruitment events.

 

2. Rechtsgronden

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken uw persoonsgegevens in beginsel op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Ons belang is er in gelegen goed en geschikt personeel te werven en te selecteren, dat past binnen de organisatie van KienhuisHoving en dat de functie goed uit kan voeren binnen de organisatie van KienhuisHoving. Op basis van deze grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure en recruitment events gedurende maximaal 4 weken.

Toestemming

Indien u daarvoor toestemming geeft, verwerken wij uw persoonsgegevens na afloop van de sollicitatieprocedure nog maximaal 1 jaar om contact met u op te kunnen nemen. Zoals opgemerkt in de privacyverklaring heeft u te allen tijde het recht uw toestemming voor deze verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking daarvan (noch aan de verwerking op basis van andere grondslagen).

3. Ontvangers

Wij verstrekken de persoonsgegevens die wij in het kader van werving en selectie van u hebben verkregen niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van voornoemde verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze hostingdienstverlener Nubium (statutair ingeschreven als Euregio Computer Collectief B.V., hierna: ‘Nubium’), op wiens servers wij onze gegevens opslaan. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel ons daartoe verplicht.

4. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is voor voornoemde verwerkingsdoeleinden, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt of uw persoonsgegevens op basis van een geldende wettelijke grondslag en ten behoeve van een nieuw doel langer verwerkt mogen worden. Zoals reeds eerder opgemerkt betekent dit dat uw persoonsgegevens na afloop van een sollicitatieprocedure of recruitment event in beginsel na 4 weken worden verwijderd. Indien u toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens langer te bewaren ten behoeve van eventueel later contact, bewaren wij uw persoonsgegevens in dit kader gedurende 1 jaar.

Dit addendum bij de privacyverklaring  is voor het laatst aangepast op 3 januari 2019.