Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Op 1 januari 2020 werd de Wnra, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, een feit. Als gevolg van deze wet vallen veruit de meeste werknemers in de publieke sector onder hetzelfde arbeidsrecht als de werknemers in de marktsector. Kort en goed, de ambtenaar is steeds meer ‘mens’.

Wat is er gewijzigt door de Wnra?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft er voor gezorgt dat de huidige Ambtenarenwet drastisch is gewijzigt. De nieuwe wet heet de Ambtenarenwet 2017 en is sinds 1 januari 2020 van kracht. De belangrijkste wijzigingen die door de nieuwe wet is bewerkstelligd, is dat de rechtspositie van ambtenaren 'privaatrechtelijk' van aard is geworden.

Lees hier wat er verder is gewijzigt door de Wnra

De overheidswerkgever

Met de Wnra wordt gebroken met een aloud begrip: 'het bestuursorgaan'. Vanaf 1 januari 2020 spreker we van de 'overheidswerkgever'.

Lees hier de definitie van de 'overheidswerkgever'

De nieuwe ambtenaar

Er komt veel op het pad van ‘de nieuwe ambtenaar’. Voor ruim 500.000 ambtenaren bij het Rijk, gemeenten en de provincies geldt dat zij per 1 januari 2020 rekening mogen houden met de transitievergoeding, onderhandelingsvrijheid over de arbeidsvoorwaarden, nieuwe ontslaggronden en een CAO. Om maar een aantal aspecten te noemen. Want het privaatrechtelijke regime van het Burgerlijk Wetboek (titel 7.10 BW) is van toepassing verklaard op de ambtenaar: een verschuiving van het bestuurlijke naar het privaatrecht!

Lees hier alles over de nieuwe ambtenaar

De or en de Wnra

Ambtenaren, let op!. De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming jaren kon vertrouwen, veranderd is. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren moet drastisch  veranderen.

Lees hier de nieuwe rol van de or

Het nieuwe ambtenarentuchtrecht

Sleutelwoorden voor ambtenaren zijn ‘integriteit’ en ‘transparantie’. Dat is niet veranderd nu op 1 januari 2020 het civiele arbeidsrecht van toepassing is op ambtenaren. Bij de behandeling van de nieuwe wet voor ambtenaren is het ambtenarentuchtrecht echter een ondergeschoven kindje gebleken. Hoe moet het huidige civiele systeem in de plaats komen voor een van oudsher publiekrechtelijk stelsel? Welk tuchtrecht zal vanaf 2020 voor ambtenaren gelden?

Lees hier de verschillen tussen het huidige en het nieuwe stelsel

Nieuw procesrecht voor het ambtenarenrecht

Met de Wnra maakt het ambtenarenrecht niet langer onderdeel uit van het bestuursrecht, maar van het privaatrecht. Daardoor is in het nieuwe ambtenarenrecht het gehele Awb-besluitvormings- en rechtsbeschermingsstelsel verdwenen.

Lees hier de wijzigingen in het procesrecht

Cursussen Wnra

De belangrijkste wijziging die door de nieuwe wet is bewerkstelligd, is dat de rechtspositie van ambtenaren ‘privaatrechtelijk’ van aard is geworden. Dit betekent dat ambtenaren rekening moeten houden met andere ontslaggronden en vergoedingen, zoals de ‘transitievergoeding’ en de ‘billijke vergoeding’. Wat betekent dit voor u?

Lees hier alles over onze cursussen Wnra