Landgoederen

Landgoederen dragen bij aan het natuurschoon in ons land. We kennen dan ook allerlei wetten en regels in Nederland die het voortbestaan van deze prachtige toevoegingen aan onze omgeving zo goed mogelijk veiligstellen. Lees verderop meer over de diverse aspecten waar een landgoed mee te maken heeft. Meer weten? Neem gerust contact op met één van onze specialisten die u verderop op deze pagina aantreft, of bel of mail met één van onze vestigingen.

Wet- en regelgeving landgoederen

Landgoedeigenaren, ontwikkelaars, kopers en verkopers van landgoederen komen met diverse wet- en regelgeving in aanraking. In Nederland liggen veel landgoederen, vaak met een historisch karakter. Zowel de landgoederen die al jaren familiebezit zijn als de nieuwe dragen bij aan het natuurschoon in ons land. De specialisten van KienhuisHoving kunnen u als eigenaar adviseren over alle juridische aspecten die voor u van belang zijn. Denk daarbij onder meer aan de volgende aspecten:

Over de Natuurschoonwet 1928

Eén van de wetten die voor landgoederen van belang zijn is de Natuurschoonwet. Deze heeft tot doel om versnippering van eigendom en aantasting van landgoederen te voorkomen. De overheid probeert dit te bereiken door de eigenaar fiscale voordelen te bieden in ruil voor de instandhouding van het landgoed.

Fiscale voordelen en voorwaarden

Deze fiscale voordelen gelden alleen voor landgoederen die aan bepaalde voorwaarden voldoen en bovendien als zodanig zijn gerangschikt. Er zijn fiscale faciliteiten gecreëerd op het gebied van de inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, schenk- en erfbelasting, vennootschapsbelasting en onroerende zaakbelasting. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Wilt u hier meer over weten? Wij adviseren u graag over de fiscale voordelen, maar ook over de gevolgen van eventuele schending van de aan de faciliteiten verbonden voorwaarden.

Overdracht en overgang landgoederen

Wilt u een landgoed kopen of verkopen? Overweegt u om uw landgoed door schenking over te dragen of heeft u de toekomst nog niet helemaal helder in beeld? Wat uw vraag ook is, onze ervaren specialisten staan voor u klaar! Lees hier meer over de overdracht en overgang van landgoederen.  

Landgoedvennootschappen en -stichtingen

Heeft u of wilt u een landgoedvennootschap oprichten? Veel eigenaren kiezen voor een vennootschap met het oog op de toekomst van het landgoed. Statuten van landgoedvennootschappen bevatten specifieke bepalingen. Daarnaast speelt de zogenaamde transparance fiscale een belangrijke rol. Lees hier meer over landgoedvennootschappen en -stichtingen.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Op landgoederen vinden vaak diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats, deels noodzakelijk voor het voortbestaan van het landgoed. Denk aan nieuwe functies om het te exploiteren en/of in stand te houden. Soms heeft u daarvoor een afwijking van het bestemmingsplan nodig en soms een omgevingsvergunng.

Aan nieuwe landgoederen liggen in veel gevallen anterieure overeenkomsten met gemeenten ten grondslag. Gemeenten zijn vaak bereid landgoedeigenaren te faciliteren, mits u aan bepaalde kwaliteitscriteria voldoet. Ook regels die zien op bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen kunnen mogelijkheden bieden. Heeft u vragen over zo’n kwestie? Ook dan kunt u bij ons terecht!

Financieringen

Het instandhouden en herontwikkelen van cultureel erfgoed en landgoederen is kostbaar. Voor het behoud van dit cultuurhistorisch erfgoed is het daarom soms van belang dat u nieuwe “economische” dragers vindt en nieuwe verdienmodellen ontwikkelt of laat ontwikkelen. Financiering is altijd een kernpunt en wij kunnen u daarover adviseren.

Mogelijke financieringsvormen

Crowdfunding is een financieringsvorm die sterk in opkomst is en interessant kan zijn voor cultureel erfgoed en landgoederen. Daarnaast valt te denken aan financiering in de vorm van derden die participeren in het landgoed, zoals stichtingen, fondsen of natuurbeherende organisaties. Bij al deze alternatieve financieringsvormen is het van belang na te gaan of het financieel recht, bijvoorbeeld de Wet op het financieel toezicht, beperkingen stelt. Zo kan bijvoorbeeld een prospectusplicht van toepassing zijn, of moet een ontheffing bij de Autoriteit Financiële Markten worden aangevraagd.

Onteigening

Als landgoedeigenaar kunt u met onteigening te maken krijgen. Dit is erg ingrijpend en kan gevolgen hebben voor de rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928. Als in het verleden een beroep is gedaan op bepaalde fiscale faciliteiten van de Natuurschoonwet, kan een onteigening ook leiden tot invordering van claims door de Belastingdienst.

Rechten en plichten

Voorafgaand aan de gerechtelijke procedure moet de overheid eerst proberen om minnelijk tot overeenstemming te komen. In geval van een onteigening heeft u op grond van de Onteigeningswet recht op een volledige schadeloosstelling die bestaat uit vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schaden. In geval van een eventuele onteigeningsprocedure is het aan te raden om u al in een vroeg stadium te laten adviseren over de procedure en de juridische knelpunten. Dit bij voorkeur al tijdens de onderhandeling. Ook kunnen wij u bijstaan in de gerechtelijke onteigeningsprocedure zelf, wanneer u (minnelijk) geen overeenstemming met de overheid bereikt.

Erfgoedwet en monumenten

Op veel landgoederen zijn ook monumenten of karakteristieke bebouwing aanwezig. Sinds 1 juli 2016 zijn de regels rondom erfgoed en monumenten opgenomen in de zogeheten Erfgoedwet. Voor bijvoorbeeld het verbouwen van monumenten, maar ook voor restauratie en renovatie hiervan gelden specifieke regels. Heeft u plannen? Laat u zich dan goed informeren over de mogelijkheden en eventuele belemmeringen. U bent bij ons aan het juiste adres! 

Subsidies

Het behoud van cultuurhistorisch erfgoed wordt gezien als een algemeen belang. Om ervoor te zorgen dat dit erfgoed in goede staat behouden blijft, is alleen regulier onderhoud meestal niet voldoende. Ook restauratie is vaak nodig. De hiermee gemoeide kosten liggen in de meeste gevallen hoger dan het onderhoud en renovatie van niet-beschermde gebouwen. U heeft dan ook de beschikking over subsidies en financiële regelingen ter bescherming van cultureel erfgoed. Bijvoorbeeld in het kader van (herstel van) historische buitenplaatsen, restauratie van monumenten of de aanleg van nieuw bos of natuur.

Meer weten?

Wilt u meer lezen over specifieke onderdelen, wet- of regelgeving rondom landgoederen? Selecteer dan verderop een bepaald onderwerp voor meer gedetailleerde informatie. Heeft u vragen of advies nodig over een bepaald vraagstuk? Neem gerust contact op met een van onze specialisten die u op deze pagina aantreft, of bel of mail met één van onze vestigingen

Specialisten Landgoederen