Overgang van onderneming

Overgang van onderneming’ is de situatie waarbij (een onderdeel van) een onderneming of vestiging met behoud van haar identiteit overgaat van de vervreemder naar de verkrijger ten gevolge van een overeenkomst tussen deze partijen. Het gevolg van een overgang van onderneming is dat de rechten en verplichtingen (arbeidsvoorwaarden) die voor de vervreemder voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst met een in die onderneming werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger (artikel 7:663 BW).

Hierdoor kunnen werknemer hun aanspraken ook tegenover de verkrijger inroepen. Deze bescherming van de werknemers is niet onbegrensd. De wetgever heeft namelijk bepaald dat de regeling van overgang van onderneming niet geldt indien (een gedeelte van de) activa/bedrijfsactiviteiten van de onderneming uit een faillissement worden overgedragen. Dat betekent dat de doorstarter die de activa/bedrijfsactiviteiten van een curator koopt niet van rechtswege alle werknemers van de gefailleerde onderneming in dienst heeft gekregen.

Overgang van onderneming bij faillissement?

De kernvraag die in het faillissement speelt is of de werknemers van de gefailleerde onderneming met een beroep op overgang van onderneming worden beschermd in geval van een ´pre-pack´. Een ´pre-pack´ zijn de afspraken die voorafgaand aan een faillissement worden gemaakt over een doorstart met de rendabele delen van een onderneming. Vervolgens wordt het faillissement aangevraagd en de tevoren bedachte doorstart ten uitvoer gebracht.

Arbeidsrechtelijk, zo werd aangenomen, levert dit als voordeel voor de doorstartende partij op dat uit de werknemers van de failliete onderneming kan worden gekozen. Van werknemerszijde leverde de pre-pack veel kritiek op. De bescherming van de wet overgang onderneming werd immers omzeild. Voor het bedrijfsleven leek het echter een mooie oplossing om gezonde bedrijfsonderdelen een nieuwe kans te geven zonder ballast van te duur personeel. Ook voor crediteuren viel een pre-pack vaak gunstig uit omdat daarmee een hogere boedelopbrengst kon worden gegenereerd.

Het Europees Hof van Justitie heeft echter beslist dat bij de Nederlandse pre-pack toch sprake kan zijn van overgang van onderneming. Werknemers van de gefailleerde onderneming worden niet beschermd door de regeling van overgang van onderneming, indien sprake is van een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure:

  • die is ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de gefailleerde,
  • waarbij deze procedure onder het toezicht staat van een bevoegde overheidsinstantie.

Het gevolg is dat de werknemers van de gefailleerde onderneming, die bij een pre-pack door de doorstarter niet zijn overgenomen, alsnog naar de doorstarter kunnen overgegaan, met behoud van hun arbeidsvoorwaarden.

Vragen?

Vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van een overgang van onderneming? Neem contact op met één van de specialisten Arbeidsrecht