Rust tijdens een WHOA-traject

Op het moment dat de schuldenaar besluit een akkoord aan te bieden, bestaat de kans dat enkele schuldeisers al maatregelen treffen omdat zij niet of niet tijdig worden voldaan. Om het aanbieden van een akkoord niet in gevaar te brengen en de ondernemer de mogelijkheid te bieden de noodzakelijke voorbereidingen te treffen, kan de ondernemer een afkoelingsperiode verzoeken.

Op het moment dat er een afkoelingsperiode is ingelast is het voor schuldeisers niet mogelijk om goederen op te eisen of zich op goederen van de schuldenaar te verhalen. Daarnaast zal gedurende de afkoelingsperiode een eventueel verzoek tot faillietverklaring, door een schuldeiser ingediend, worden geschorst.

Tevens kan de ondernemer of de herstructureringsdeskundige, zo die is aangewezen, aan de verzoeken om executoriale en conservatoire beslagen op te heffen.

Een laatste gevolg van de afkoelingsperiode is dat de schuldenaar de zaken, waarop bijvoorbeeld een pandrecht rust, mag blijven gebruiken gedurende de afkoelingsperiode. Het gebruik moet wel onder de normale bedrijfsuitoefening vallen. Bovendien had de ondernemer deze bevoegdheid ook al voor de afkoelingsperiode en moeten de belangen van de schuldeiser worden gewaarborgd. Deze waarborging kan onder meer zien op betaling van de verbruikte goederen.

Het is overigens niet zo dat de ondermemer door een beroep te doen op de afkoelingsperiode volledig carte blanche heeft. De rechtbank dient bij de toewijzing van een verzoek tot een afkoelingsperiode rekening te houden met de belangen van de schuldeisers. Deze belangen mogen niet onevenredig zwaar worden geraakt door de afkoelingsperiode. Daarnaast zijn in de wet nog verschillende weigeringsgronden opgenomen.

Ook wordt rust verkregen tijdens een WHOA-traject doordat wederpartijen van de schuldenaar overeenkomsten niet mogen beëindigen of ontbinden en ook verplichtingen mogen niet worden opgeschort. Dat geldt in situaties waarin de schuldenaar zijn verplichtingen niet is nagekomen in de periode voordat de afkoelingsperiode werd ingelast.

Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.