Incassovoorwaarden KienhuisHoving advocaten en notarissen

1. De kosten van buitengerechtelijke incasso

a. Kosten voor het indienen van de vordering
De kosten voor het in behandeling nemen van een vordering bedragen € 100 per vordering.

b. Het indienen van een vordering op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf
Indien uw debiteur een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bent u wettelijk verplicht een 14 –dagen brief te versturen alvorens u buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen. Indien u dit nog niet gedaan heeft, doen wij dit voor u tegen een tarief van €100.

c. Volledige incasso
Incasseren wij uw volledige vordering, dan brengen wij als vergoeding voor onze werkzaamheden de buitengerechtelijke kosten en rente in rekening. U ontvangt dus de hoofdsom. 

d. Hebt u al afspraken gemaakt omtrent incassokosten?
Indien u in de overeenkomst met uw debiteur afspraken heeft gemaakt omtrent incassokosten en rente, zullen wij, indien wij u vordering volledig incasseren, diezelfde kosten en rente bij u in rekening brengen. Indien wij niet de hele vordering incasseren geldt de regeling uit artikel 1.e.

e. Wij hebben niet uw hele vordering kunnen incasseren, wat nu?
In het geval dat wij niet uw hele vordering hebben kunnen incasseren, rekenen wij niet de volledige kosten. Wij rekenen dan slechts een percentage aan kosten dat gelijk staat aan het percentage dat wij van uw vordering hebben kunnen incasseren.

Rekenvoorbeeld: Stel wij hebben 50% van uw vordering geïncasseerd en de buitengerechtelijke kosten + rente bedragen 500 euro. Dan betaalt u ons geen 500 euro maar slechts 50% van dit bedrag (250 euro). Wij hebben immers maar de helft geïncasseerd.

f. De berekening van de buitengerechtelijke kosten 
Wij berekenen buitengerechtelijke kosten, tenzij anders afgesproken, aan de hand van de meest recente BIK staffel. Deze luidt momenteel als volgt: over de eerste €2.500 berekenen wij 15% met een minimum van €40, over de daarop volgende €2.500 berekenen wij 10%, over de daarop volgende €5.000 rekenen wij 5%, over de daarop volgende €190.000 rekenen wij 1% en over het merendeel rekenen wij 0.5% met een maximum van €6.775. Wij behouden ons het recht voor om deze staffel te wijzigen.

g. Uitzonderingen
In een aantal uitzonderlijke situaties rekenen wij kosten bovenop de gebruikelijke kosten uit artikel 1. Het kan zijn dat uw vordering vanwege de complexiteit meer aandacht nodig heeft dan de gemiddelde vordering. Hieronder staan een aantal gevallen waarin extra kosten aan de vordering verbonden kunnen zijn, dit zijn:

  • Vorderingen op buitenlandse debiteuren;
  • Vorderingen die door uw debiteur inhoudelijk worden betwist;
  • Vorderingen waarvan niet vaststaat wat de hoogte van het geldbedrag is;
  • Vorderingen waarvoor door de complexiteit maatwerk is vereist.

Wij stellen u op de hoogte als een dergelijke situatie zich voordoet.

2. De incassoregels van KienhuisHoving

a. Regels voor ons:

  • Wij leveren maximale inspanning om uw vordering te incasseren met behoud van de relatie tussen u en uw klant.
  • Wij sturen uw debiteur een sommatie waarin wij namens u de hoofdsom, de incassokosten en de rente vorderen.
  • Indien u een vordering bij ons indient, brengen wij uw vordering de eerst volgende werkdag bij uw debiteur onder de aandacht.

b. Regels voor u:

  • U dient een volledige vordering in op het mailadres incasso@kienhuishoving.nl met daarbij de volgende documenten: De overeenkomst met uw debiteur, eventueel geldende algemene voorwaarden, de factuur, aanmaningen, e-mails of andere correspondentie met uw debiteur omtrent de vordering en de eventuele 14-dagen brief als bedoeld in 1.b.
  • In de volgende gevallen vermeldt u de bijzonderheid van uw vordering bij het indienen daarvan: De vordering is voldaan, verjaard, om enige reden niet opeisbaar, de vordering wordt betwist, uw debiteur is in staat van faillissement, uw debiteur heeft surseance van betaling aangevraagd of uw debiteur neemt deel aan de WSNP-traject.
  • U belemmert ons niet in onze werkzaamheden, dit houdt in dat: Indien u ons een vordering ter incasso aanbiedt, zijn wij exclusief bevoegd de vordering te incasseren, u heeft geen contact met de debiteur omtrent de vordering, u probeert de vordering niet zelf te incasseren, u meldt door u ontvangen betalingen binnen 3 werkdagen en indien wij informatie nodig achten om uw vordering te kunnen incasseren, verstrekt u ons de betreffende informatie binnen 5 werkdagen.

c. Houdt u zich niet aan deze regels?
Indien u zich niet aan de regels houdt is het u toe te rekenen dat KienhuisHoving de kosten van haar werkzaamheden niet op de debiteur kan verhalen, dan wel dat een dergelijk verhaal van kosten onredelijk zou zijn. Bij schending van één van de regels bent u ons de kosten voor onze werkzaamheden als beschreven in artikel 1 verschuldigd. Bovendien zijn wij in een dergelijk geval gerechtigd de incasso-opdracht te ontbinden en het dossier te sluiten.

3. Incasso van gelden

a. De wijze van incasseren en factureren
Wij incasseren uw vordering op onze daarvoor bestemde derdengelden rekening. Vervolgens wordt het bedrag naar u overgemaakt en sturen wij u een factuur voor onze kosten en de btw.

b. Incassering in deelbetalingen en tussentijdse afdrachten
In het geval dat wij een betalingsregeling met uw debiteur overeenkomen, keren wij u niet eerder uit dan op het moment dat de totale vordering is geïncasseerd. Wenst u toch tussentijdse afdrachten, dan brengen wij hier €20 per afdracht voor in rekening.

c. Voortijdige terugtrekking van de incasso-opdracht
Indien u uw incasso-opdracht terugtrekt voordat wij uw vordering hebben kunnen incasseren of voordat wij hebben aangegeven dat wij uw vordering niet kunnen incasseren, bent u ons de kosten van onze werkzaamheden als beschreven in artikel 1 verschuldigd.

4. Aanvullende maatregelen/ vervolgstappen

Het kan voorkomen dat uw debiteur de openstaande vordering niet tijdens de buitengerechtelijke procedure voldoet. In dat geval is een logische vervolgstap om een gerechtelijke procedure te starten. De kosten van de gerechtelijke procedure zijn niet bij de kosten van de buitengerechtelijke procedure inbegrepen. Uiteraard informeren wij u op voorhand omtrent de mogelijkheden van onze aanvullende diensten. Voor de gerechtelijke procedure wordt een nieuwe overeenkomst aangegaan.

5. Tussentijdse beëindiging

KienhuisHoving is in geval dat zij van mening zijn dat zij met incassomaatregelen niet de gewenste resultaten zullen behalen, of indien de verwachte opbrengsten van de incasso nihil zijn, gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

6. Algemene voorwaarden

Naast deze incassovoorwaarden zijn de algemene voorwaarden van KienhuisHoving ook van toepassing. Indien een van de bepalingen uit deze incassovoorwaarden op enige wijze strijdig is met de algemene voorwaarden van KienhuisHoving, wordt voorrang gegeven aan de bepaling uit deze incassovoorwaarden. De algemene voorwaarden van KienhuisHoving staan op de achterzijde van de opdrachtbevestiging.

Onze algmene voorwaarden vindt u hier.