Update over de coronamaatregelen voor de werkgever in financiële nood

Eerder hebben wij een stappenplan met betrekking tot de coronamaatregelen aan u uiteengezet. Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis worden hierna besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde: toepassing van NOW bij concerns, overwerk en premiedifferentiatie, flexwerkers en seizoenswerk.

Toepassing van NOW bij concerns

Uitgangspunt was dat bij een concern de omzetdaling van de gehele groep de basis is. Dit uitgangspunt kan leiden tot kwesties waarbij het behoud van werkgelegenheid niet kan worden gewaarborgd.

Voorbeeld: concern (A) heeft onder meer een werkmaatschappij (B). De activiteiten van de werkmaatschappijen van A lopen door gedurende de crisis (of lopen zelfs beter) op B na. Bij A is er dan ook geen sprake van 20% omzetdaling. Bij B is er echter wel sprake van omzetdaling. B kon, conform het zojuist genoemde uitgangspunt, niet individueel een beroep doen op de NOW-regeling.

Is er geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen van A, dan is B mogelijk genoodzaakt over te gaan tot ontslag. Dit is onwenselijk. De overheid heeft besloten B te steunen om werkgelegenheid te behouden. Hoe? Anders van voorheen kunnen individuele werkmaatschappijen onder voorwaarden subsidie voor hun loonkosten aanvragen bij het UWV. De voorwaarden waaronder de werkmaatschappij deze aanvraag kan doen, worden hierna opgesomd.

Voorwaarden om als werkmaatschappij een beroep te doen op de NOW-regeling zijn: 

  1. De werkmaatschappij heeft een omzetdaling van minimaal 20%.
  2. Op concernniveau is er sprake van minder dan 20% omzetdaling.
  3. Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de NOW-regeling, moeten  verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de  jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld.
  4. De werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (zoals de ondernemingsraad), tot een akkoord komen over werkbehoud bij de werkmaatschappij.
  5. Er is geen personeels-bv binnen het concern.
  6. Er wordt niet door middel van strategisch gedrag (zoals slim boekhouden) tot een vertekend beeld gekomen.

 

Overwerk en premiedifferentiatie

Er zijn sectoren waar vanwege de coronacrisis veel extra overwerk nodig is. Daarom is besloten dat u voor uw werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en die in het jaar 2020 meer dan 30% overwerken niet de hoge WW-premie hoeft te voldoen.

Flexwerkers en seizoenswerk

Het kabinet is de mogelijkheden voor een vangnet voor flexwerkers momenteel aan het verkennen. Ook onderkent het kabinet dat voor sommige sectoren of bedrijven de NOW-regeling weinig of geen soelaas biedt, vanwege seizoenspatronen in de omzet of de loonkosten. Er wordt gezocht naar een oplossing. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Niels Vuik of uw vaste contactpersoon binnen de sectie Arbeidsrecht.