Regeling noodsteun zelfstandige ondernemers gepubliceerd; wat betekent dit voor u?

Door de maatregelen van het rijk om de verspreiding van het Corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, noodgedwongen minder inkomsten. Net als bij grote ondernemingen wil het kabinet, zoals aangekondigd op 17 maart jl., deze zelfstandige ondernemers extra ondersteunen, zodat zij daarna een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Het kabinet publiceert vandaag om die reden één van die maatregelen, namelijk de zogenoemde Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).
Facturen 500

Noodsteun: twee vormen

De hulp is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers, die direct in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis en de genomen maatregelen van het rijk. Deze tijdelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door de gemeenten, waar speciale loketten zijn ingericht. Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van I) een aanvullende uitkering voor levensonderhoud voor maximaal drie maanden en/of II) voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal. U kunt als zelfstandig ondernemer met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart, u moet uw aanvraag dan wel indienen gedurende de looptijd van de tijdelijke regeling (tot en met 31 mei a.s.).

Inkomensondersteuning

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Om inkomensondersteuning te verkrijgen, moet de zelfstandige verklaren dat hij verwacht dat als gevolg van de coronacrisis zijn inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Het inkomen wordt dan maximaal drie maanden aangevuld. Hierbij geldt voor gehuwden en samenwonenden dat het inkomen wordt aangevuld tot een bedrag van 1.500 euro netto en voor alleenstaanden tot 1.050 euro netto. Het betreft een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Zelfstandigen die meer verdienen dan de bijstandsnorm, of naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm, krijgen geen aanvulling. Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) waarvan beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximumbedrag dat wordt uitgekeerd, conform de regels van de Participatiewet. 

Bedrijfskrediet

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal 10.157 euro met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft echter niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Het kabinet doet een moreel appel op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is, zo wordt misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering zoveel als mogelijk voorkomen. Mocht een zelfstandige nog enige ontvangsten hebben, dan wordt dus verzocht nog even te wachten met het indienen van een aanvraag.

In vergelijking tot de Bbz bevat de Tozo versoepelde voorwaarden en een versnelde procedure. Een aanvraag voor de Tozo wordt zo veel mogelijk digitaal gedaan en kan binnen vier weken worden afgerond, in plaats van de gebruikelijke 13 weken. Om te weten welke gegevens u specifiek als zelfstandig ondernemer moet aanleveren bij de gemeente, adviseren wij digitaal de specificaties van de woongemeente in de gaten te houden. De woongemeente zal digitaal aangeven welke gegevens u moet aanleveren bij het doen van een aanvraag.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. De zelfstandig ondernemers moet bij de aanvraag allereerst verklaren dat zij verwachten dat als gevolg van de coronacrisis hun inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociaal minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet de zelfstandige dit doorgeven aan de gemeente. De versoepeling houdt in dat er geen onderzoek wordt gedaan naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarnaast hebben het vermogen (zoals een spaarrekening en huisbezit) en het inkomen van de partner geen invloed op de tegemoetkoming.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers die in Nederland gevestigd zijn en hoofdzakelijk in Nederland werken. Daarnaast moeten aanvragers voldoen aan het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek. Dat houdt in dat zij het afgelopen jaar minimaal 1.225 uur per jaar (24 uur per week) als zelfstandige werkzaam zijn geweest. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt. Tot slot moet een zelfstandige zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020.

De gemeenten nemen op basis van bovengenoemde elementen de aanvragen in behandeling. Als de financiële nood te hoog is, kan de gemeente een voorschot geven. Vooralsnog blijft de regeling tot 1 juni 2020 bestaan.

Wilt u meer weten over de conceptregeling voor zelfstandig ondernemers of heeft u andere vragen, neem dan contact op met arbeidsrecht@kienhuishoving.nl of met één van onze advocaten, Ilse van der Woude of Astrid Kiewiet.

Heeft u ook al kennis gemaakt met het juridische platform op onze website over de coronacrisis waarop ook de andere specialisten van KienhuisHoving kennis delen? Deze is te raadplegen via de volgende link.