NOW 2.0 gepubliceerd

De nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW 2.0) is inmiddels gepubliceerd op de site van de Rijksoverheid. De aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Indien u daarbij hulp wenst, helpen wij u graag verder. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0 en wat blijft hetzelfde?

Nog steeds ten minste 20% omzetverlies

Net als in NOW 1.0 dient ten minste 20% omzetverlies te worden geleden om in aanmerking te komen voor NOW 2.0. Ook de systematiek met betrekking tot de berekening van de hoogte subsidie blijft grotendeels hetzelfde. Dat betekent dat nog steeds sprake is van een evenredigheidsstaffel. Bij 100% omzetverlies, bestaat aanspraak op een tegemoetkoming van 90% van de loonkosten. Bij 60% omzetverlies, bestaat aanspraak op een tegemoetkoming van 54% van de loonkosten en bij 40% omzetverlies bestaat aanspraak op een tegemoetkoming van 36% van de loonkosten.

Wederom voorschot van 80%

Net als bij NOW 1.0 wordt ook onder NOW 2.0 een voorschot verstrekt van 80% van het te ontvangen subsidiebedrag op basis van de gedane aanvraag.

Subsidietijdvak verlengd

Waar de NOW 1.0 echter nog zag op een tegemoetkoming voor een periode van drie maanden, ziet de NOW 2.0 op een tegemoetkoming voor een periode van vier maanden. Daarbij gaat het dan om een tegemoetkoming in de loonkosten van de maanden juni, juli, augustus en september.

De tegemoetkoming geschiedt op basis van de loonkosten van maart 2020. De loonsom van maart bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming, waarbij wijzigingen die zijn doorgegeven na 15 mei 2020 geen invloed hebben op de bepaling van die loonsom.

Ook omzetverlies ziet op een tijdvak van vier maanden

Dat het subsidietijdvak wordt verlengd, betekent ook dat het tijdvak waarin het omzetverlies geleden wordt, wordt verlengd. Het gaat dus nu om een periode van vier maanden beginnende in juni, juli of augustus. Indien NOW 1.0 is aangevraagd en ontvangen, dient de periode van omzetverlies voor NOW 2.0 aan te sluiten op de in het kader van de NOW 1.0 gekozen periode.

Dat betekent ook dat de ‘referentieomzet’ de omzet van 2019 gedeeld door drie (en dus niet gedeeld door vier) is. Tegen deze referentieomzet wordt het uiteindelijke omzetverlies afgezet om het recht op compensatie te bepalen.

De ontslagboete verandert

Het totale subsidiebedrag wordt verminderd met 5% wanneer een melding collectief ontslag wordt gedaan. Dat is het geval wanneer in een periode van drie maanden tijd ten minste 20 werknemers binnen één UWV-werkgebied worden ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen. Hierbij tellen vaststellingsovereenkomsten met een bedrijfseconomische grondslag eveneens mee.

De verlaging vindt echter niet plaats wanneer met de vakbond overeenstemming is bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen, of wanneer dat niet lukt de Stichting van de Arbeid wordt verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is.

Bovendien wordt het loon van de werknemer(s) voor wie een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen is ingediend in mindering gebracht op de uiteindelijke subsidie.

Niet uitkeren dividend en bonus

Nieuw onder NOW 2.0 is dat voor alle aanvragers geldt dat zij geen dividend mogen uitkeren aan aandeelhouders (behoudens een wettelijke verplichting daartoe) en dat geen bonussen mogen worden uitgekeerd aan de Raad van Bestuur, het bestuur en de directie. Dit is slechts anders indien minder dan € 100.000 voorschot wordt ontvangen.

Als gebruik wordt gemaakt van de uitzondering voor de bepaling van het omzetverlies op concernniveau, geldt het verbod om dividend en bonussen uit te keren eveneens op concernniveau.

Accountantsverklaring vereist

Een accountantsverklaring is vereist voor aanvragen waarbij een voorschot wordt verleend van € 100.000 of meer. Indien de subsidie uiteindelijk toch wordt vastgesteld op een bedrag van € 125.000 of hoger, zal alsnog een accountantsverklaring moeten worden verstrekt.

Als beide hiervoor genoemde situaties niet aan de orde zijn, moet alsnog een verklaring van een deskundige derde worden overlegd bij de aanvraag om vaststelling van de subsidie. Wie en wat die deskundige derde dient te zijn, zal door de Minister worden bepaald.

Slot

Hierboven heeft u de hoofdlijnen van de NOW 2.0 kunnen lezen. De afdronk is dat veel hetzelfde blijft onder NOW 2.0, maar dat toch ook het nodige verandert. Heeft u behoefte aan nader overleg, of heeft u een vraag die hierboven niet beantwoord is? Neem dan gerust contact op met Vincent de Groot of een andere specialist arbeidsrecht. Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag NOW? Klik dan hier.