Gewijzigde noodverordening COVID-19 van kracht

Alle voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben op donderdag 26 maart 2020 een gewijzigde noodverordening bekend gemaakt. Deze noodverordening is bedoeld om de verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) te voorkomen. De verordening vervangt die van 16 maart 2020 en is onmiddellijk na de bekendmaking in werking getreden. Dat betekent dat alle inwoners van Nederland zich inmiddels aan die verordening moeten houden. Vanaf vrijdag 27 maart 2020 wordt tegen overtreding van de verordening opgetreden.

In mijn vorige artikel ging ik al in op de verschillen tussen de verordening van 16 maart 2020 en de verordening die op 26 maart van kracht werd. Toen ik dat artikel schreef was de tekst van de nieuwe verordening nog niet bekend. Dat is nu dus wel het geval. Er is een aantal verschillen ten opzichte van de oude verordening, maar ook ten opzichte van mijn vorige artikel. Hierna ga ik op die verschillen in en zal ik uitleggen wat de gevolgen zijn. Als voorbeeld neem ik opnieuw de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s Twente en IJsselland. De verordeningen van andere veiligheidsregio’s kunnen op onderdelen verschillen.

Samenkomsten en uitzonderingen

Het was al verboden om samenkomsten te organiseren of daaraan deel te nemen. Dat verbod gold niet voor samenkomsten van minder dan 100 personen. Vanaf nu is dat wel het geval. Alle samenkomsten zijn nu verboden, ongeacht het aantal deelnemers. Er zijn heel veel verschillende soorten en vormen van samenkomsten. Eerder noemde ik als voorbeeld braderieën, een kermis of een concert. Maar ook de weekmarkt, een vergadering van de gemeenteraad, een uitvaart of huwelijk en een kerkdienst vallen eronder. De regering heeft voor deze laatste categorieën samenkomsten een uitzondering gemaakt:

  • voor vergaderingen van de gemeenteraad en het parlement, waarbij bij de vergaderingen van de gemeenteraad niet meer dan 100 personen aanwezig mogen zijn;
  • voor samenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse voortgang van bedrijven, instellingen en andere organisaties, zolang er niet meer dan 100 personen aanwezig zijn;
  • voor uitvaarten en huwelijken, zolang daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn;
  • voor het belijden van een godsdienst of levensovertuiging, zolang niet meer dan 30 personen aanwezig zijn.

Voor al deze uitzonderingen geldt dat steeds 1,5 meter afstand van elkaar moet worden gehouden. Als dat niet kan, geldt dat minder personen kunnen samenkomen of dat de samenkomst niet door kan gaan. In de toelichting op de verordening wordt niet uitgelegd wat wordt verstaan onder dagelijkse voortgang van bedrijven, instellingen en organisaties, maar daarbij kan gedacht worden aan een gemeentehuis of een supermarkt.

Markten

Het is verboden om markten te organiseren. Dit verbod geldt niet voor markten met maximaal 10 marktkramen (standplaatsen), waarbij vanuit die marktkramen alleen levensmiddelen mogen worden verkocht. Een marktkraam voor groente, fruit, kaas, vis of vlees mag dus wel, maar een marktkraam voor bloemen of elektronica niet.

Veilige afstand

Sinds het kabinet de nieuwe maatregelen bekend maakte wordt van alle burgers verwacht dat zij met niet meer dan drie personen een groep vormen. Meer dan drie personen in een groep mag dus niet. Tot de nieuwe verordening konden nog geen boetes worden uitgedeeld aan mensen die zich niet aan dit samenscholingsverbod houden. Nu kan dat dus wel. Een groep mag niet groter zijn dan drie personen en steeds moet de veilige afstand van 1,5 meter in acht worden genomen. De verordening maakt geen onderscheid tussen groepen die bewust bij elkaar komen of groepen die elkaar toevallig tegenkomen. Ook is er geen onderscheid tussen groepen in de openlucht of in huiselijke kring. Tegen alle groepen van meer dan drie personen kan worden opgetreden. Een voorbeeld hiervan is het in groepsverband volgen van een yogales in het park of met je buren een biertje drinken in de tuin. Een uitzondering op de groepsvorming geldt voor mensen die gezamenlijk een huishouden zijn en groepen van kinderen tot en met twaalf jaar. Voor groepen van kinderen tot en met twaalf jaar geldt wel dat zij onderling 1,5 meter afstand moeten houden en onder toezicht moeten staan van een ouder of voogd.

In meerdere regionale media, zoals #TCTubantia en de #DeStentor werd geschreven dat groepen uit niet meer dan twee personen mogen bestaan. Dat is niet juist! Een groep mag uit niet meer dan drie personen bestaan.

Inrichtingen verplicht gesloten

In mijn eerste artikel schreef ik al welke inrichtingen gesloten moeten zijn. Daar zijn nu casino’s en op verzorging gerichte contactberoepen bijgekomen. Tot die laatste beroepen behoren de kappers, nagelstudio’s en fysiotherapeuten. Fysiotherapeuten mogen alleen nog klanten behandelen als dat medisch noodzakelijk is en verder alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Vakantieparken en campings

Nieuw is ook dat alle vakantieparken, campings en kampeerplaatsen gesloten moeten zijn. Alleen wanneer mensen permanent op een vakantiepark wonen, dan mag dat. Alle recreanten moeten dus naar huis. Het verbod geldt nog niet voor parken en natuurgebieden of recreatiegebieden. De voorzitter van de veiligheidsregio kan die gebieden wel aanwijzen tot verboden gebied. Wanneer mensen bijvoorbeeld door het mooie weer massaal gaan zwemmen bij een recreatieplas, dan kan de voorzitter die plas en het gebied eromheen tot verboden gebied verklaren. Een ander voorbeeld is het strand langs de Noordzeekust. De voorzitter van de veiligheidsregio mag die gebieden sluiten als duidelijk is dat mensen niet de 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Openbaar vervoer

De bevoegdheid van de voorzitter tot sluiting van gebieden geldt ook voor het sluiten of beperken van het openbaar vervoer als er niet aan de afstandseis van 1,5 meter kan worden voldaan.

Scholen en kinderopvang verplicht dicht

Ze waren bijna allemaal al gesloten, maar in de verordening is nu ook geregeld dat scholen en kinderopvang verplicht moeten zijn gesloten. Zij mogen alleen nog open zijn voor de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in een cruciaal beroep of voor vitale processen. Wat daaronder moet worden verstaan, kun je hier lezen. Aan de opvang van deze kinderen moeten scholen en kinderopvang verplicht meewerken.

De verplichting om scholen te sluiten geldt ook niet voor het geven van digitaal onderwijs op afstand. De afgelopen twee weken hebben vrijwel alle scholen al laten zien dat zij daar goed in slagen. Het verbod geldt ook niet voor het organiseren van schoolexamens of toetsen zolang de afstand van 1,5 meter maar in acht wordt genomen. Het verbod geldt ook niet voor het op kleine schaal begeleiden van leerlingen die dat vanwege bijzondere problematiek of de thuissituatie nodig hebben.

Instellingen voor ouderenzorg

In de noodverordening is nu ook het verbod op het bezoeken van verpleeg- en verzorgingstehuizen voor ouderenzorg opgenomen. Vanzelfsprekend geldt het verbod niet voor de mensen die er werken of structureel vrijwilliger zijn. Bezoek is alleen nog toegestaan wanneer een naaste zich in de stervensfase bevindt.

Geldigheidsduur

Alle verboden die op grond van deze noodverordening van toepassing zijn, gelden tot en met 6 april 2020. Dat geldt niet voor evenementen. Die blijven verboden tot 1 juni 2020.

Voor meer informatie neemt u contact op met Erik Averdijk.