De regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen, wat weten we over de nieuwe regeling?

Dinsdagavond 17 maart maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat de regeling voor werktijdverkorting is ingetrokken en dat daarvoor in de plaats het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) komt. Over de exacte uitvoering is nog veel onduidelijk, de hoofdlijnen zijn echter als volgt.

Voorwaarde 1
De werkgever verwacht tenminste 20 % omzetverlies.
 
Voorwaarde 2
De werkgever verplicht zich om geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers voor de periode waarvoor hij de tegemoetkoming ontvangt.
 
Voorwaarde 3
U betaalt 100% van het loon van uw werknemers door.
 
Als u als werkgever aan deze voorwaarden voldoet, kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen tot maximaal 90% van de loonsom. Deze tegemoetkoming geldt in eerste instantie voor 3 maanden en kan terugwerkende kracht hebben naar 1 maart jl. Dat wil zeggen dat als u al op 1 maart of kort daarna bent geconfronteerd met omzetdalingen, dat ook kan worden meegenomen in de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming.
 
Na 3 maanden kan de tegemoetkoming onder nog nader te bepalen voorwaarden met nogmaals 3 maanden worden verlengd.
 
Hoe werkt de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming uit het NOW?
Als uw omzet met 100% vermindert, krijgt u 90% van uw loonsom vergoed.
Als uw omzet met 50% vermindert, krijgt u 45% van uw loonsom vergoed.
Als uw omzet met 25% vermindert, krijgt u 22,5% van uw loonsom vergoed.
 
Let wel, het lijkt dus – op basis van de nu bekende informatie – te gaan om een vergoeding van de loonsom, niet bijvoorbeeld het maximumdagloon.
 
Ik wil de tegemoetkoming uit het NOW aanvragen, hoe doe ik dat?
Op dit moment is het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bezig te zorgen dat dit mogelijk wordt gemaakt, zodra dit mogelijk is zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. De aanvraag zal in ieder geval bij het UWV gedaan moeten worden.
 
Nadat u de aanvraag heeft gedaan, zal het UWV op basis van uw aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 
Verwacht u een omzetverlies van 50%? Dan is de verwachte tegemoetkoming dus 45% en ontvangt u als voorschot van het UWV 36% van de loonsom.
 
Voor aanvragen boven een nog te bepalen omvang, zal een accountantsverklaring vereist zijn. Waar de grens op dit moment ligt, is nog niet bekend.
 
Ik heb al een aanvraag voor Werktijdverkorting ingediend, wat gebeurt daar nu mee?
Uw aanvraag voor werktijdverkorting wordt meegenomen in de nieuwe regeling, dat betekent dat u niet opnieuw een aanvraag hoeft te doen. U zult wel worden gevraagd om extra informatie.
 
Een reeds verleende vergunning voor werktijdverkorting blijft van kracht. Na afloop van de vergunningsperiode kunt u vervolgens een aanvraag doen voor de tegemoetkoming uit het NOW.
 
Voor welke werknemers ontvang ik een tegemoetkoming uit het NOW?
De tegemoetkoming geldt voor al uw werknemers, dus ook voor de mensen met een oproep contract.
 
Ik heb de tegemoetkoming ontvangen, kan de hoogte nog worden aangepast?
Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en zal afhankelijk daarvan de tegemoetkoming worden aangepast. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.
 
Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, zal bovendien nog een correctie plaatsvinden indien sprake is geweest van een daling van de loonsom. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt gedurende de periode van de tegemoetkoming. Ook kan daarvan sprake zijn indien de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd om een andere reden dan een bedrijfseconomische reden.
 
Kunnen uw werknemers blijven  werken?
Ja, stoppen met werken is geen voorwaarde voor de toekenning van de tegemoetkoming.
De werknemers verbruiken ook geen WW-rechten als u gebruik maakt van deze regeling.
  
Zodra er meer informatie beschikbaar komt, zullen wij u van deze informatie voorzien. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht of uw contactpersoon