De meest gestelde vragen over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

We hebben er enige tijd op moeten wachten, maar inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer duidelijkheid geschept over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud. Over de exacte uitvoering is nog veel onduidelijk. De meest gestelde vragen over de regeling zetten wij hieronder voor u op een rijtje.
Facturen 500

Voorwaarde 1
U verwacht tenminste 20 % omzetverlies.

Voorwaarde 2
U verplicht zich om geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers voor de periode waarvoor u de tegemoetkoming ontvangt.

‘Voorwaarde’ 3
U houdt de loonsom zoveel mogelijk gelijk.

Als u als werkgever aan deze drie voorwaarden voldoet, kunt u een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen tot maximaal 90% van de loonsom. Deze tegemoetkoming geldt in eerste instantie voor 3 maanden en kan terugwerkende kracht hebben naar 1 maart jl. Dat wil zeggen dat als u al op 1 maart of kort daarna bent geconfronteerd met omzetdalingen, dat ook kan worden meegenomen in de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming. 

Hieronder vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Hoe werkt de bepaling van de hoogte van de tegemoetkoming uit het NOW?

Als uw omzet met 100% vermindert, krijgt u 90% van uw loonsom vergoed.
Als uw omzet met 50% vermindert, krijgt u 45% van uw loonsom vergoed.
Als uw omzet met 25% vermindert, krijgt u 22,5% van uw loonsom vergoed.

Oftewel, u krijgt 90% van de omzetvermindering vergoed in uw loonsom.

Hoe wordt de omzet bepaald?

De omzet van 2019 is bepalend. Deze omzet wordt gedeeld door 4 om te bepalen wat uw omzet vorig jaar was.

Als uw bedrijf op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een andere wijze om de omzet van uw onderneming te bepalen.

Het gaat hierbij om de netto-omzet, dat betekent: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en over de omzet geheven belasting. Ontvangt u andere opbrengsten zoals uitkering, subsidies, renteopbrengsten en dergelijke? Dan vallen deze opbrengsten ook onder omzet.

Hoe wordt het omzetverlies bepaald?

De omzetdaling moet worden gemeten vanaf de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Als u dus verwacht dat het omzetverlies pas vanaf 1 mei intreedt, kunt u uw verwachte omzet over mei, juni en juli opgeven bij het doen van uw aanvraag.

Deze omzet wordt afgezet tegen uw omzet over 2019.

Wat verstaat de NOW-regeling onder het begrip ‘concern’?

Bij het bepalen van de omzetdaling wordt aangesloten bij het concernniveau.

De NOW-regeling verwijst naar het groepsbegrip van 2:24b BW of het moeder-dochterbegrip van 2:24a BW. Beoogd wordt hiermee aan te sluiten bij de plicht van het concern tot het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening (ten aanzien waarvan publicatie- en controleplicht bestaat). Het groepsbegrip uit het BW maakt echter geen onderscheid tussen binnenlandse en buitenlandse vennootschappen. De bedoeling van de NOW-regeling lijkt echter dit onderscheid wel te willen maken, omdat het moet gaan om vennootschappen “met loon in Nederland”. Hier wordt Nederlands SV-loon onder verstaan.

De omzetdaling van buitenlandse vennootschappen met Nederlands SV-loon telt dus mee. Buitenlandse vennootschappen zonder Nederlands SV-loon, tellen niet mee.

Hoewel de omzetdaling op concernniveau wordt bepaald, dient de subsidieaanvraag op werkgeversniveau (per loonheffingennummer) te worden aangevraagd.

Zodra er meer bekend is over het begrip concern, informeren wij u nader. Wij denken in de tussentijd graag verder met u mee hierover en bij vragen kunt u contact opnemen met Marc van Rijnsoever (053 – 480 42 18).

Mijn omzetverlies valt hoger of lager uit dan ik verwachtte, wat gebeurt er dan?

Als uw omzetverlies hoger uitvalt dan verwacht, zal het UWV een nabetaling doen en dus ook voor het hogere omzetverlies subsidie verlenen.

Als uw omzetverlies lager uitvalt, leidt dat tot een lagere subsidie.

Hoe wordt de loonsom bepaald?

Voor de bepaling van de loonsom wordt de aangifte van januari 2020 gebruikt door het UWV.

 • Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uitgegaan.
 • Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte van januari 2020 bij de Belastingdienst gebruikt.
 • Bij alle bedrijven komt dezelfde opslag van 30 procent bovenop het bedrag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.
 • Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden dus gecompenseerd.
 • Er is een maximum aan het loon per individuele werknemer van 9.538,- euro per maand. 

Mijn  loonsom in de maanden maart-april-mei is hoger of lager dan in januari 2020, wat gebeurt er dan?

Indien uw loonsom lager uitvalt, zal dit ook leiden tot een lagere subsidie van het UWV.

Indien uw loonsom hoger uitvalt, zal dit niet leiden tot een hogere subsidie van het UWV.

Ik wil de tegemoetkoming uit het NOW aanvragen, hoe doe ik dat?

De bedoeling is dat u vanaf maandag 6 april – dit zou kunnen uitlopen tot 14 april – en tot uiterlijk 31 mei terecht kunt bij het UWV voor om uw aanvraag in te dienen. Wij helpen u graag met het aanvragen van een tegemoetkoming uit het NOW. Lees hier verder en vul het aanvraagformulier in.

Nadat u de aanvraag heeft gedaan, zal het UWV op basis van uw aanvraag een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming.
 
Verwacht u een omzetverlies van 50%? Dan is de verwachte tegemoetkoming dus 45% en ontvangt u als voorschot van het UWV 36% van de loonsom.
 
Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. Daarbij is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Binnenkort wordt duidelijkheid gegeven over de grens waaronder de accountantsverklaring niet vereist zal zijn.

Voor welke werknemers ontvang ik een tegemoetkoming uit het NOW?

De regeling geldt voor de volgende werknemers een subsidie voor de loonkosten:

 • Werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
 • Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
 • De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract.
 • Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Ik heb de tegemoetkoming ontvangen, kan de hoogte nog worden aangepast?

Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en zal afhankelijk daarvan de tegemoetkoming worden aangepast. Daarbij zal nabetaling of terugvordering aan de orde kunnen zijn.

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, zal bovendien nog een correctie plaatsvinden indien sprake is geweest van een daling van de loonsom. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt gedurende de periode van de tegemoetkoming. Ook kan daarvan sprake zijn indien de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt beëindigd om een andere reden dan een bedrijfseconomische reden.

Kunnen mijn werknemers blijven  werken?

Ja, stoppen met werken is geen voorwaarde voor de toekenning van de tegemoetkoming.
De werknemers verbruiken ook geen WW-rechten als u gebruik maakt van deze regeling.

Mag ik wel wegens bedrijfsorganisatorisch redenen (volledig losstaand van corona) een ontslagaanvraag indienen?

Nee, dit is ook een bedrijfseconomische reden en dus mag dit op grond van de regeling niet als u de NOW-subsidie ontvangt.

Wat is het gevolg als ik toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indien bij het UWV?

Als u toch een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij het UWV, dan worden de volgende bedragen in mindering gebracht op de totale loonsom:

 • het loon van de betreffende werknemer(s);
 • vermeerderd met een verhoging van 50%.

Dit heeft dus gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming.

Ik wil een beëindigingsovereenkomst sluiten met bedrijfseconomische redenen als grondslag, kan dat?

Naar de letterlijke tekst van de regeling is dit niet verboden. Toch is onduidelijk of het sluiten van een beëindigingsovereenkomst met bedrijfseconomische grondslag gevolgen heeft voor het recht op de tegemoetkoming, maar denkbaar is het wel. De subsidie kan namelijk lager worden vastgesteld of worden ingetrokken als de werkgever handelt in strijd met het doel van de regeling.

Ben ik verplicht contracten voor bepaalde tijd te verlengen en kan ik een werknemer nog wel in de proeftijd ontslaan?

De regeling verplicht werkgevers niet om contracten voor bepaalde tijd te verlengen. Evenmin is het verboden een werknemer te ontslaan in de proeftijd.

Hoe zit het met de verplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden en wat zijn de gevolgen als ik dat niet doe?

In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij oproepkrachten die nu niet werken – heeft u geen loondoorbetalingsverplichting. De bedoeling van de regeling is dat u ook deze werknemers toch het salaris kan doorbetalen.

Het gaat hier om een inspanningsverplichting en dus niet een absolute verplichting. Als uw loonsom echter in de maanden maart-april-mei daalt, leidt dit ertoe dat uw tegemoetkoming ook lager zal uitvallen.

Ik heb al een aanvraag voor Werktijdverkorting ingediend, wat gebeurt daar nu mee?

Uw aanvraag voor werktijdverkorting wordt meegenomen in de nieuwe regeling. Dat betekent dat u niet opnieuw een aanvraag hoeft te doen. U zult wel worden gevraagd om extra informatie.

Een reeds verleende vergunning voor werktijdverkorting blijft van kracht. Na afloop van de vergunningsperiode kunt u vervolgens een aanvraag doen voor de tegemoetkoming uit het NOW.

Indien u vragen heeft die hierboven nog niet beantwoord zijn, neem dan gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht of uw contactpersoon.