De eerste contouren van de NOW 2.0

Het gerucht ging al een tijdje, maar nu lijkt het dan ook echt in kannen en kruiken. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is verlengd: ondernemers kunnen vanaf nu ook een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten in de maanden juni, juli en augustus. De ontslagboete komt in NOW 2.0 te vervallen. Daarnaast gaan voor de tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni, juli en augustus een aantal andere voorwaarden gelden. In deze nieuwsbrief bespreken wij de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerste tranche van de NOW. Zodra de onderliggende regeling bekend is geworden, kunt u voor een volledig inzicht in de regeling op onze corona-pagina terecht.

Klik hier voor een korte video over de NOW 2.0, door Vincent de Groot.

Doel en systematiek grotendeels ongewijzigd

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van tenminste 20 % mogelijk te maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. De NOW 2.0 hanteert bovendien grotendeels dezelfde berekeningssystematiek. Zo geldt dat de berekeningswijze van de te verwachte omzetdaling gelijk blijft aan de NOW 1.0.

Dit houdt in dat de omzet wederom bepaald wordt aan de hand van een driemaands periode startend in juni, juli of augustus moet worden afgezet tegen de omzet over 2019. Afhankelijk van de gekozen referteperiode voor NOW 1.0 zal hierin waarschijnlijk wederom een keuze kunnen worden gemaakt.

Aandachtspunt is dat de wetgever subsidies als ook een eventuele Tegemoetkoming vaste lasten MKB die de ondernemer in één van de maanden ontvangt, ziet als omzet. Het kan dus voorkomen dat de te verwachte omzetdaling als gevolg van de Tegemoetkoming vast lasten MKB de drempel van 20 % om in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie niet haalt.

NOW 2.0 gaat net als NOW 1.0 uit van een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90 % van de totale loonsom in de refertemaand. Het precieze percentage hangt af van de omzetdaling. De refertemaand voor NOW 2.0 is vastgesteld op maart 2020. Dit biedt met name uitkomst voor  seizoensgebonden bedrijven die mogelijk in januari slechts een beperkte loonsom hadden als gevolg van het stil liggen van het werk.

Een ander verschil met de NOW 2.0 is dat de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Dit betekent kortgezegd dat de tegemoetkoming per maand (percentage afhankelijk van omzetdaling vermenigvuldigd met de loonsom in maart) met de factor 1.4 moet worden vermenigvuldigd. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.

Het vervallen van de ‘ontslagboete’

Het doel van de tegemoetkoming is om werkgevers zoveel mogelijk in staat te stellen de werknemers in dienst te houden voor de uren die zijn werkten voordat sprake was van die zware terugval. In het licht van deze doelstelling kent de regeling een zogenoemde ‘ontslagboete’. De ontslagboete houdt in dat de totale tegemoetkoming met 150 % van het loon van de ontslagen werknemers (inclusief de opslag van 40 %) wordt verminderd. Hierom is in de media veel te doen geweest. In NOW 2.0 is de ontslagboete komen te vervallen. Dat wil zeggen dat niet langer 150 % van de loonkosten van de betreffende werknemer in mindering wordt gebracht, maar slechts 100 %. Opnieuw moet het bedrag worden vermenigvuldigd met de factor 1.4 vanwege de forfaitaire opslag. Het gaat om ontslagaanvragen die in de periode van 1 juni t/m 31 augustus 2020 bij het UWV worden ingediend.

In de media gingen ook geruchten dat in NOW 2.0 een grotere rol zou zijn weggelegd voor vakbonden. Dat is niet het geval. De vakbonden moeten overeenkomstig de Wet Melding Collectief Ontslag weliswaar worden betrokken bij een ontslagaanvraag voor meer dan 20 werknemers, maar dat is niet anders in een ‘normale’ situatie. De NOW 2.0 kent geen grotere rol toe aan vakbonden.

Geen dividend of bonus

Bedrijven die in 2020 gebruik maken van de regeling mogen geen dividend uitkeren aan de aandeelhouders, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen betalen. Deze handelingen mogen niet worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. Dit geldt niet voor dividend en bonussen die zien op 2019, maar pas in 2020 wordt uitgekeerd.

Bij bonussen geldt dat dit slechts ziet op bonussen van het bestuur en de directie. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetaling verstaan. Voor de exacte uitwerking is het nog wachten op de tekst van de regeling.

Tot slot geldt het verbod slechts voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Op dit moment is nog niet duidelijk waar die grens ligt. Daarover wordt de Kamer binnenkort separaat geïnformeerd.

NL leert door: inspanningsplicht voor omscholing

Insteek van NOW 2.0 is dat werkgevers die de tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit, waarmee (ontslagen) werknemers vanaf juli 2020 tot eind 2020 kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

De achtergrond van deze inspanningsplicht voor werkgevers is dat werknemers worden omgeschoold naar een sector met betere baankansen. Concreet betekent dit dat werkgevers het personeel in staat stelt om tijd vrij te maken om op een andere manier te werken (of zelfs om ander werk te vinden). Een voorbeeld hiervan is het (technisch) mogelijk maken om online cursussen te volgen. Daarnaast moeten werkgever de benodigde middelen verstrekken aan werknemers die als gevolg van de coronacrisis hun werk dreigen te verliezen of al verloren hebben. Denk daarbij aan ondersteuning door HRM (P&O) bij het vinden van gekwalificeerde loonbaanadviseurs en/of hulp bij het opstellen van sollicitatiebrieven. Werkgevers moeten het medezeggenschapsorgaan voldoende informeren over de te nemen stappen voor de transitie naar ander kansrijk werk.

Flexwerkers

In Nederland waren vorig jaar ruim 800.000 flexwerkers. Ongeveer 270.000 van hen komen niet in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Slechts een deel van deze mensen kan onder voorwaarden aanspraak maken op de bijstand. De flexwerkers in nood lijken met name ook arbeidsmigranten te zijn.

Een deel van deze flexwerkers staat dus met lege handen. Hoe deze flexwerkers te helpen? Lees hier verder.

Tot slot

De tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden juni, juli een augustus kan worden aangevraagd vanaf 6 juli 2020. Wij helpen u graag!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze specialisten arbeidsrecht.