De coronacrisis en de premiedifferentiatie WW; nieuwe wijzigingen

Met de inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 ook de premiedifferentiatie voor de WW ingevoerd. Door de komst van de WAB is de sectorindeling per 1 januari 2020 niet meer relevant voor de WW-premiestelling. Vanaf 1 januari 2020 is de WW-premie in beginsel afhankelijk van het soort arbeidsovereenkomst en het aantal contracturen.
Arbeidsrecht

Per aangiftetijdvak dient te worden beoordeeld of de hoge of de lage WW-premie moet worden afgedragen. De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak is hiervoor in beginsel doorslaggevend. De lage WW-premie bedraagt 2,94%. Dit is vijf procent lager dan de hoge WW-premie. Indien het mogelijk is voor werkgevers om de organisatie dusdanig te regelen dat zij de lage WW-premie verschuldigd zijn, kan dat zorgen voor een kostenbesparing van duizenden euro’s.

Kantoorgenoot Niels Vuik schreef in een eerdere nieuwsbrief over de voorwaarden en regels rondom de premiedifferentiatie WW de volgende blog.

De coronacrisis

Met de komst van de WAB was de ernst van de huidige situatie en het vele werk dat sommige sectoren en/of werkgevers op zich af zien komen door de coronacrisis niet voorzienbaar. Hierdoor heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 17 maart 2020 aangekondigd dat de regels rondom de premiedifferentiatie WW op enkele punten moeten worden aangepast als gevolg van de impact van het coronavirus.

Vorige week is aangekondigd dat de regels rondom premiedifferentiatie WW op twee punten worden versoepeld:

1.  Uitstel administratie schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voor de premiedifferentiatie WW geldt als hoofdregel dat de werkgever de lage WW-premie mag betalen voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is. De werkgever dient dit in de administratie te kunnen aantonen door een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een getekend addendum. Om werkgevers de tijd te bieden de administratie op de nieuwe regels in te regelen, hebben de werkgevers van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot 1 april 2020 de tijd gekregen om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Dit wordt ook wel het coulanceregime genoemd, zoals dat op 9 december 2019 is geïntroduceerd door de minister.

In dit verband geldt een kanttekening, namelijk dat dit coulanceregime alleen geldt voor werknemers die al op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren. 

Vanwege het coronavirus zal het niet alle werkgevers lukken aan deze administratieve vereisten te voldoen voor 1 april 2020. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de periode verlengd tot 1 juli 2020. Concreet heeft dit tot gevolg dat wanneer een werkgever op 1 juli 2020 niet aan de administratieve vereisten voldoet, maar de arbeidsovereenkomst wel doorloopt tot na 30 juni 2020, de werkgever  met terugwerkende kracht vanaf 1 januari jl. alsnog de hoge WW-premie verschuldigd is.

2. Versoepeling overwerk

Onderdeel van de regeling rondom de premiedifferentiatie van de WW is dat werkgevers achteraf kunnen worden geconfronteerd met de hoge WW-premie. Dat is het geval als het aantal verloonde uren in een kalenderjaar boven 130% van de contracturen uitkomt, oftewel als werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Door het coronavirus kan de bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen, om zo deze onbedoelde effecten weg te nemen. De regeling omtrent overwerk wordt versoepeld. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken. Wij houden u hier uiteraard van op de hoogte.

Heeft u vragen over premiedifferentiatie voor de WW of andere corona gerelateerde vragen? Voor meer informatie kunt u een e-mailbericht sturen naar arbeidsrecht@kienhuishoving.nl of contact opnemen met Ilse van der Woude of Astrid Kiewiet.