Coronamaatregelen verder aangescherpt, hoe zit dat precies?

Het kabinet heeft op 23 maart 2020 de maatregelen om het Coronavirus in te dammen verder aangescherpt. Dat gebeurt om te voorkomen dat teveel mensen tegelijk ziek worden en in een ziekenhuis belanden. De Nederlandse ziekenhuizen kunnen veel patiënten tegelijk aan, maar ook daaraan zit een grens. Om te voorkomen dat we die grens bereiken is het noodzakelijk dat er vergaande maatregelen worden genomen. De maatregelen die al golden zijn dus strenger geworden.
Handen wassen virus 500

Veel mensen hebben zich het afgelopen weekend geërgerd aan een kleine groep medeburgers die zich niets van de strenge regels aantrokken. Zij hielden niet 1,5 meter afstand van elkaar en zorgden er daardoor voor dat het virus zich kan blijven verspreiden. Een aanscherping van de regels was dan ook te verwachten. Deze aanscherping is mogelijk op grond van de Wet publieke gezondheid in combinatie met de Gemeentewet. De Wet publieke gezondheid geeft de minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport vergaande bevoegdheden om bij infectieziekten maatregelen te treffen. Dat doet hij in samenspraak met de voorzitters van de veiligheidsregio's en de burgemeesters van alle Nederlandse gemeenten. De minister stuurt hen als het ware aan. In de Wet veiligheidsregio's en de Gemeentewet is vastgelegd wat de voorzitter van de veiligheidsregio's en de burgemeesters afzonderlijk mogen doen. De minister kan de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe hij de bestrijding van infectieziekten moet oppakken. In noodsituaties kan de voorzitter van een veiligheidsregio op zijn beurt weer beslissen dat hij bepaalde taken van een burgemeester overneemt. Dat is in Nederland inmiddels gebeurd en geregeld in een noodverordening die alle voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland hebben vastgesteld.

Het Coronavirus behoort tot het type A infectievirussen. Die zijn het meest zorgwekkend. Om die te bestrijden zijn niet alleen strenge maatregelen nodig, maar ook dat die maatregelen worden nageleefd. Als mensen dat niet vrijwillig doen, dan volgen besluiten zoals de regering die op 23 maart 2020 nam. Wat betekenen die maatregelen nu?

  • Maximaal 3 personen: we worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. Alleen voor werk, voor boodschappen, om voor anderen te zorgen of een frisse neus, mag je naar buiten. Dat mag niet in een groep en je moet altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen houden. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
  • Alle bijeenkomsten worden tot 1 juni 2020 verboden. Dat was tot en met 6 april 2020, maar is dus met bijna twee maanden verlengd. Wat onder een bijeenkomst moet worden verstaan is heel ruim. Dat gaat van een familiefeest tot een concert of van een braderie tot een bevrijdingsfeest. Het maakt daarbij niet uit of er entree moet worden betaald of dat het besloten is. Ook het aantal personen is niet van invloed. Elke bijeenkomst is verboden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, maar ook daar gaan beperkingen gelden.
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden. Een voorbeeld hiervan is dat alle supermarkten inmiddels zijn overgegaan tot het toelaten van maximaal 1 klant per vierkante meter en dat elke klant een winkelwagen moet gebruiken. Andere winkeliers zorgen met strepen op de vloer dat de afstand in acht wordt genomen.
  • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging moeten tot 6 april sluiten. Opmerkelijk daarbij is dat wordt gesproken over 'tot 6 april' en niet 'tot en met'. Waarschijnlijk gaat het hierbij om een verschrijving in het persbericht en is 'tot en met' bedoeld.
  • Ook Casino’s moeten, net als alle andere horeca, met ingang van 24 maart 2020 gesloten zijn. Niet duidelijk is of de regering die sluiting beveelt tot en met 6 april 2020 of dat 1 juni 2020 bedoeld is.
  • Scholen blijven nog tot en met 6 april 2020 gesloten. De regering besluit later deze week of dat zo blijft of dat scholen langer gesloten blijven. Dat komt omdat de sluiting van scholen plaatsvindt op grond van andere wetten. De centraal schriftelijke examens gaan in elk geval niet door.
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan daarbij gaan om (vakantie)parken, stranden, wijken, speeltuinen, sportvelden of schoolpleinen.
  • Een belangrijke uitbreiding van de bevoegdheid van de voorzitter van de veiligheidsregio en de burgemeester is dat zij de maatregelen mogen handhaven met boetes of sluiting. Burgers en bedrijven die zich niet aan de maatregelen houden riskeren boetes. Ook kan worden besloten tot sluiting. De politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en marechaussee zijn belast met de controle. Daarnaast kan de burgemeester gebruik maken van zijn bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom.

De ontwikkelingen rond de Coronabesmetting gaan snel. Erik Averdijk zal deze post steeds actualiseren.