Faillissementen en surseances van betaling

 

 

Vorderingen indienen

 

In de faillissementen en surseances van betaling die zijn uitgesproken vanaf 1 april 2014 dient u de vordering in te dienen via bovenstaande link naar www.claimsagent.nl.

In de overige faillissementen en surseances van betaling (van vóór 1 april 2014) kunt u de vordering per brief/fax indienen, zoals hieronder is aangegeven.

 

Klik hier voor het faillissement van Solar Groep Twente B.V.

Klik hier voor het faillissement van Havi Beheer B.V.

Klik hier voor het faillissement van Peter Langhout Reizen B.V.

De mensen van de praktijkgroep Herstructurering & Insolventierecht worden regelmatig aangesteld tot curator in faillissementen of bewindvoerder in surseances van betaling.

Toelichting

 

Wat doet de curator/bewindvoerder?

Faillissement: curator
Zodra iemand tot curator is aangesteld, is hij belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Dit betekent in de praktijk dat hij de bezittingen van de gefailleerde verkoopt en daarna, na aftrek van de boedelkosten, de opbrengst uitkeert aan de crediteuren. Deze uitkering vindt plaats volgens een zogenaamde rangregeling, waarbij eerst wordt uitgekeerd aan de crediteuren met een voorrecht (preferent) en, indien het boedelactief toereikend is, vervolgens aan de crediteuren zonder voorrecht (concurrent).
De rechter-commissaris in het faillissement houdt toezicht op het beheer en de vereffening van de boedel door de curator.

Surseance van betaling: bewindvoerder
Gedurende de surseance van betaling verliest de schuldenaar, respectievelijk bestuurder van de rechtspersoon waaraan de surseance van betaling is verleend, niet, zoals een gefailleerde, het volledige beheer en de beschikking over zijn vermogen. Dat neemt niet weg dat de schuldenaar, respectievelijk bestuurder, slechts met machtiging of bijstand van de bewindvoerder mag handelen. Kortom: noch de schuldenaar/bestuurder, noch bewindvoerder, zijn zelfstandig bevoegd voor de sursiet (de partij, waaraan de surseance van betaling is verleend) te handelen.

Anders dan bij een faillissement houdt de rechter-commissaris geen toezicht op de bewindvoerder, maar heeft de rechter-commissaris een adviserende rol (behoudens enkele uitzonderingen, die hier verder beschouwing worden gelaten).

Hoe kan ik als crediteur een vordering indienen?

Zodra een faillissement of surseance van betaling is uitgesproken, kan een crediteur zijn vordering gedocumenteerd en gespecificeerd bij de curator/bewindvoerder indienen via de website www.crediteurenlijst.nl, onder opgave van de afgedragen omzetbelasting en de vervallen rente tot de dag der faillietverklaring.

Indien de betreffende crediteur daarbij aanspraak maakt op voorrang op grond van pand, hypotheek, (wettelijke) voorrechten of een eigendomsvoorbehoud, moet hij dit zo spoedig mogelijk via  http://www.crediteurenlijst.nl/ aan de curator/bewindvoerder meedelen.

Bij indiening moet de crediteur de bescheiden, waaruit zijn vorderingen en/of aanspraken volgen, via die website uploaden. Wanneer geen bescheiden worden ingediend, kan dit tot gevolg hebben dat zijn vordering en/of aanspraken worden/wordt betwist.

Na indiening via de website wordt de aanmelding van de vordering aan de crediteur bevestigd.

Hoe blijft de crediteur op de hoogte van het verloop in het faillissement/de surseance van betaling?

De curator/bewindvoerder brengt periodiek (om de ca. 3 maanden) openbaar verslag uit over de stand van zaken in het faillissement/de surseance van betaling. Ten aanzien van gefailleerde rechtspersonen (bijvoorbeeld besloten vennootschappen, verenigingen, stichtingen etc.) en rechtspersonen, waaraan surseance van betaling is verleend, wordt de verslaglegging van de curator/bewindvoerder gepubliceerd in het Centraal insolventieregister op de website rechtspraak.nl.

Alle openbare verslagen zijn tevens op te vragen bij de faillissementsgriffie van de rechtbank, waarvan de rechter-commissaris  is benoemd. Welke rechtbank dit is, staat in het Centraal insolventieregister vermeld.

De verslaglegging is mede gebaseerd op de beschikbare gegevens en mededelingen van de schuldenaar, resp. de bestuurder van de gefailleerde rechtspersoon/sursiet. De curator/bewindvoerder kan niet in staan voor de volledigheid of de juistheid van de aan het verslag ten grondslag liggende gegevens of mededelingen. Dit betekent dat derden, waaronder crediteuren, geen rechten kunnen ontlenen aan de inhoud van deze verslaglegging.

Indien de crediteur een vordering heeft ingediend en het faillissement/de surseance van betaling wordt beëindigd, op welke wijze dan ook, wordt de crediteur door de curator/bewindvoerder daarover te zijner tijd in kennis gesteld.

Wanneer het faillissement eindigt wegens gebrek aan baten, aangezien het boedelactief ontoereikend is om aan concurrente crediteuren een uitkering te doen, kan de crediteur de door hem afgedragen omzetbelasting, die hij in het faillissement heeft ingediend, van de belastingdienst terugvorderen, zodra de crediteur van de opheffing in kennis is gesteld. Deze kennisgeving zal de curator aan het einde van faillissement aan de crediteur zenden.

Daarbij zij aangetekend dat het enige tijd kan duren voordat duidelijk is of er een uitkering aan (concurrent) schuldeisers kan plaatsvinden. De praktijk wijst uit dat slechts in een gering aantal faillissementen (ca. 6% in alle faillissementen op jaarbasis) enige uitkering aan concurrent schuldeisers kan plaatsvinden.

Tot slot is het verzoek om niet zelf (telefonisch) contact op te nemen met de curator/bewindvoerder, indien het gaat om de afwikkeling van het faillissement/surseance van betaling. Zodra er voor de crediteur relevante ontwikkelingen in het faillissement/de surseance van betaling zijn te melden, neemt de curator/bewindvoerder en/of zijn faillissementmedewerker(s) met de desbetreffende crediteur contact op.