De zieke werknemer

De gezondheid van werknemers is natuurlijk altijd een actueel onderwerp op de werkvloer. Bijna iedere werkgever krijgt op een moment te maken met een zieke werknemer. In dat geval gelden voor de werkgever (re-integratie)verplichtingen, moet de zieke werknemer meewerken aan zijn eigen re-integratie en is er een rol weggelegd voor de bedrijfsarts.
Zieke werknemer

Werknemer meldt zich ziek

Er gelden allerlei (wettelijke) verplichtingen voor de werkgever en de werknemer, wanneer een werknemer zich ziek meldt. Op het moment dat een werknemer ziek wordt, is het uitgangspunt dat de werkgever gedurende twee jaren het loon van deze werknemer doorbetaalt (70% van het bruto-maandloon, dan wel het bovenwettelijke deel). Bovendien zorgt de werkgever voor de re-integratie. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat daarom vergezeld van re-integratieplichten. Dit geldt voor zowel de werkgever als werknemer. De regels zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, de Wet verbetering Poortwachter, de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter. Lees hier verder over de nieuwe Werkwijzer Poortwachter.

De werkgever moet zorgen voor een tijdige en adequate verzuim- en re-integratieaanpak. Ook de werknemer heeft verplichtingen bij zijn/haar re-integratie. Werkgever en werknemer hebben in de eerste twee ziektejaren de verantwoordelijkheid van verzuimbegeleiding en re-integratie, om zo te zorgen dat de werknemer zo spoedig mogelijk hersteld en/of passend werk gaat verrichten.

Re-integratie zieke werknemer

De werkgever is verplicht zich in het re-integratietraject  te laten ondersteunen door een arbodienst of bedrijfsarts en eventueel andere deskundigen, zoals arbeidsdeskundigen. Naast de werkgever en werknemer, heeft dus ook de bedrijfsarts een verantwoordelijkheid in het re-integratietraject. Het is de taak van de bedrijfsarts om de gezondheid van een werknemer te beoordelen en daarna de werkgever te adviseren over de te zetten stappen in de re-integratie.

Indien de zieke werknemer, ondanks deze re-integratieverplichtingen, niet het werk (volledig) hervat, volgt na twee jaren van ziekte een WIA-beoordeling. Het UWV toetst dan de re-integratie-inspanningen van de werkgever aan de verplichtingen uit de wet- en regelgeving. Blijkt na deze beoordeling dat de werkgever de re-integratieverplichtingen onvoldoende is nagekomen, dan kan het UWV aan de werkgever een sanctie opleggen.

Naast deze wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, geeft ook het gezondheidsrecht, meer specifiek het medisch tuchtrecht, invulling aan het handelen van de bedrijfsarts.

Driehoeksverhouding werkgever - zieke werknemer - bedrijfsarts

Met betrekking tot de befaamde driehoeksverhouding: de werkgever – zieke werknemer – bedrijfsarts, geldt een scala aan wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er ook de nodige deadlines in verband met bijvoorbeeld de toets door het UWV. In de praktijk ontstaan in die verhouding ook wel eens problemen. Bent u werkgever en wordt u geconfronteerd met een loonsanctie van het UWV? Of bent u het oneens met de adviezen van de bedrijfsarts of de inzet van de zieke werknemer? Bent u bedrijfsarts en is er tegen u een tuchtklacht ingediend door de werkgever of zieke werknemer? Voor advies en bijstand kunt u bij ons terecht. Immers, eenieder heeft belang bij een goede wisselwerking binnen de driehoeksverhouding en heeft als doel om de zieke werknemer weer zo snel mogelijk volledig in te zetten binnen de organisatie.  

Medisch tuchtrecht bedrijfsarts

Bedrijfsarts is een beschermde titel op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Dat houdt in, dat niet iedere BIG-geregistreerde arts zich bedrijfsarts mag noemen. Een arts mag zich pas bedrijfsarts noemen, als diegene als zodanig staat ingeschreven in het specialistenregister (ook terug te vinden in het openbare BIG-register).

Bedrijfsartsen zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor bedrijfsartsen, de Nederlandse vereniging voor arbeids- en bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De NVAB heeft richtlijnen opgesteld, waar de bedrijfsarts zich bij bijvoorbeeld het opmaken van adviezen voor werkgevers (zoals hiervoor genoemd) aan moet houden. Naast deze richtlijnen geldt ook wet- en regelgeving voor de bedrijfsarts en zijn handelen. Te denken valt aan de Wet Verbetering Poortwachter. Bovendien moet een bedrijfsarts zich houden aan kernwaarden, welke door de beroepsgroep zijn opgesteld. Meent een werkgever of werknemer, dat de bedrijfsarts zich bij zijn handelen niet heeft geconformeerd aan (bijvoorbeeld) de hiervoor genoemde regels, dan kan een tuchtklacht tegen de bedrijfsarts worden ingediend. De laatste jaren stijgt het aantal ingediende tuchtklachten tegen bedrijfsartsen.

Podcast

Zowel de arboarts als de verzekeringsarts hebben de taak vast te stellen of er sprake is van een ziektebeeld van werknemer en zo ja, wat de medische beperkingen van deze werknemer zijn. Klik hier om de podcast te beluisteren.

In onze podcast 'Re-integreren kan je leren; over zieke werknemers en de bedrijfsarts'  praten wij u bij over de verplichtingen van de zieke werknemer zelf, de werkgever en de bedrijfsarts. Klik hier om deze podcast te beluisteren.

Ook is er en podcast verschenen over de rol van de bedrijfsarts in het re-integratietraject. Klik hier om deze podcast te beluisteren.

Arbeidsongeschiktheid van werknemers is een lastig thema. Als werkgever is het soms moeilijk bewegen in re-integratietrajecten. Welke re-integratieverplichtingen rusten er ook ook alweer op een werkgever? Luister hier naar de podcast 'De zieke werknemer; omvang van de re-integratieverplichtingen'.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid is een thema dat (helaas) veel voorkomt op de arbeidsmarkt. In de podcast 'De zieke werknemer; alles over het inkomen van de werknemer' vertellen Astrid Kiewiet en Ilse van der Woude je alles over de 'financiële kant' van arbeidsongeschiktheid. Klik hier om deze podcast te beluisteren.

Blogs

Regelmatig schrijven wij over de actuele ontwikkelingen over dit onderwerp.
Klik hier voor de blog 'Wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA'.
Klik hier voor de blog 'Wat kent de rechter meer gewicht toe: rapport verzekeringsarts of rapport arboarts?'.
Klik hier voor de blog 'Tuchtklacht (bedrijfs)arts: verweer je, maar stel je ook toetsbaar op!'.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ilse van der Woude, advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, of Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht. Zij helpen u graag verder.