KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Wob helpdesk

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. In beginsel is overheidsinformatie openbaar en daarmee voor een ieder beschikbaar, tenzij de Wob of andere regelgeving zich verzet tegen openbaarmaking. Bij alle vragen over de Wob kunnen wij u voorzien van advies over de specifieke en praktische aandachtspunten.
KnowTheRules_In646x220

De KienhuisHoving Wob helpdesk, voor al uw vragen over de Wet openbaarheid van bestuur

Wilt u inzicht krijgen in documenten of informatie die de gemeente onder zich heeft, zoals overeenkomsten, vergunningen, beleid of raadsbesluiten? Heeft u als bestuursorgaan een vraag over de beoordeling van een Wob-verzoek en de toepassing van weigeringsgronden? Wordt u als bedrijf geconfronteerd met een Wob-verzoek inhoudende openbaarmaking van documenten vanwege een overeenkomst die uw bedrijf heeft gesloten met bijvoorbeeld een gemeente? Of heeft u vragen over de nieuwste ontwikkelingen rondom de Wob? Op welke wijze u dan ook geconfronteerd wordt met de Wob, met de KienhuisHoving Wob helpdesk helpen wij u snel op weg.

Hoe u met de Wob geconfronteerd kunt worden

U kunt op verschillende manieren te maken krijgen met de Wob. Met onze actuele kennis van wetgeving en jurisprudentie en onze ervaring kunnen wij u snel verder helpen.

Indienen Wob-verzoek
Als u meer wilt weten over het beleid en de uitvoering daarvan door de overheid, kunt u een verzoek om openbaarmaking van overheidsinformatie doen, een “Wob-verzoek”. Een Wob-verzoek dient gericht te zijn aan een bestuursorgaan en dient een bestuurlijke aangelegenheid te betreffen. In het Wob-verzoek dient voldoende concreet geformuleerd te worden op welke bestuurlijke aangelegenheid en op welke informatie c.q. documenten het verzoek om openbaarmaking betrekking heeft. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een Wob-verzoek, maar ook behulpzaam zijn bij het maken van bezwaar als openbaarmaking wordt geweigerd.

Wob-verzoek beoordelen als overheidsinstelling
Overheidsinstellingen hebben veelvuldig met de Wob te maken. In de praktijk blijkt het soms lastig werken met de huidige Wob. Aandachtspunten zijn o.a. de weigeringsgronden die op het concrete geval van toepassing zijn en de korte beslistermijn op een Wob-verzoek. Ook wordt er momenteel vaak misbruik van de Wob gemaakt. Door middel van het indienen van onvolledige verzoeken dan wel een veelvoud aan verzoeken of , wordt getracht en dwangsom uit te lokken vanwege het niet tijdig beslissen. Het is daarbij soms moeilijk om te bepalen wanneer er daadwerkelijk sprake is van misbruik. Als bestuursorgaan is het dan ook niet altijd eenvoudig om (tijdig) over een Wob-verzoek te beslissen. Bij vragen over misbruik, maar ook over de verschillende weigeringsgronden uit de Wob kunnen wij u van dienst zijn.

Confrontatie als bedrijf met de Wob
U kunt ook zelf geconfronteerd worden met de Wob. Wanneer u bijvoorbeeld een (samenwerkings)overeenkomst met een overheidsinstelling bent aangegaan, dan kan er een Wob-verzoek ingediend worden. Dit verzoek is gericht op openbaarmaking van deze overeenkomst, met alle bijbehorende documenten.  Uiteraard is dit lang niet altijd wenselijk. U dient als belanghebbende dan ook in de gelegenheid te worden gesteld hierover uw zienswijzen naar voren te brengen. Op die manier kunt u proberen te voorkomen dat bepaalde informatie openbaar wordt. De termijnen die hiervoor gehanteerd worden, zijn echter zeer kort. Alle reden dus om snel en adequaat te reageren om te voorkomen dat er gegevens over uw bedrijf, project of onderhandelingen met de overheid straks openbaar zijn.

Actuele wijzigingen Wob: van Wob naar Woo

De Wob is momenteel aan wijzigingen onderhevig. Zo zal het initiatiefvoorstel Wet Open Overheid (Woo) de Wob gaan vervangen. De Woo moet de overheid transparanter maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie te dienen. Op 2 januari 2019 is een voorstel tot wijziging van de Woo aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zie voor meer informatie onze blogs over de Woo, de wijzigingen van het wetsvoorstel Woo en het wetsvoorstel ter voorkoming van misbruik van de Wob.

Snel en praktisch advies

Vanwege onze actuele kennis van de stand van zaken van wetgeving en jurisprudentie en onze ervaring kunnen wij u snel verder helpen met alle vragen over de Wob en voorzien van advies over de specifieke en praktische aandachtspunten.

Contact met de KienhuisHoving Wob helpdesk

Heeft u een vraag over de Wob? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Wob helpdesk voor een eerste vrijblijvend telefonisch overleg:

 Chantal van Mil
 chantal.vanmil@kienhuishoving.nl
 T +31 (0) 53 480 47 76 

 

Share on