Algemene voorwaarden cliëntenportaal

Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen KienhuisHoving N.V. en de gebruiker met betrekking tot de door KienhuisHoving geëxploiteerde website: https://portal.kienhuishoving.nl, hierna aangeduid als: de Portaal-diensten.

Inhoud en aansprakelijkheid

Middels de Portaal-diensten wordt informatie verstrekt over juridische en andere onderwerpen. De op de Portaal-diensten getoonde informatie wordt door KienhuisHoving met zorg samengesteld. KienhuisHoving biedt geen garantie dat de informatie op de Portaal-diensten op elk moment volledig, juist, compleet en actueel is en dat het gebruik ervan zal (kunnen) leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker van het portaal gewenste doel. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de inhoud van de Portaal-diensten kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De gebruiker van de Portaal-diensten is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en het bewerken van de informatie. Met de informatie zoals verstrekt op de Portaal-diensten wordt, tenzij anders overeengekomen, uitdrukkelijk niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties. KienhuisHoving is aldus niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook geleden, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van informatie en de Portaal-diensten en/of van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie die op of via de Portaal-diensten is verkregen.

Informatie van derden

Alle verwijzingen en/of (hyper)links op de Portaal-diensten naar informatiebronnen van derden zijn slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de Portaal-diensten. Verwijzingen naar websites die niet door KienhuisHoving worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de gebruiker opgenomen.

Hoewel KienhuisHoving uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, staat zij niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van door derden vermelde informatie en/of van derden afkomstige informatiebronnen en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, met betrekking tot (alle onderdelen van) de Portaal-diensten, waaronder mede, doch niet uitsluitend wordt begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s en dergelijke, als ook de rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van de Portaal-diensten kennis kan worden genomen, berusten uitsluitend bij KienhuisHoving voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.

Het is de gebruiker van de Portaal-diensten niet toegestaan de inhoud van de Portalen, waaronder – mede doch niet uitsluitend – het Cliëntenportaal en het PrivacyPortaal te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van KienhuisHoving.

KienhuisHoving maakt gebruik van merk- en/of logoaanduidingen van de gebruiker op de Portaal-diensten, voor welk gebruik de gebruiker hierbij toestemming verleent aan KienhuisHoving. De gebruiker garandeert dat dit gebruik door KienhuisHoving geen inbreuk maakt op het recht van de gebruiker en vrijwaart KienhuisHoving van aanspraken – al dan niet van derden – ter zake.

Functioneren Portaal-diensten

KienhuisHoving garandeert niet dat de Portaal-diensten vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen functioneren. KienhuisHoving is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.

Inloggegevens en gebruikers

Om gebruik te kunnen maken van de Portaal-diensten heeft de gebruiker inloggegevens nodig. De gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens. De gebruiker bepaalt zelf wie binnen zijn onderneming gebruik mag maken van het portaal.

Zodra de gebruiker weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient de gebruiker KienhuisHoving daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door zijn inloggegevens te wijzigen. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik de Portaal-diensten door derden via de inloggegevens van de gebruiker. De gebruiker stelt KienhuisHoving schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van de Portaal-diensten door derden via de inloggegevens van de gebruiker.

Indien u op enigerlei wijze op de hoogte raakt van onbevoegde toegang dan wel onrechtmatig gebruik van personen in de Portaal-diensten, dient u zulks onverwijld mede te delen aan KienhuisHoving. KienhuisHoving neemt dan passende maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Portaal-diensten.

Indien u gebruik maakt van een gemachtigde die toegang heeft tot de dienst Portaal-diensten en deze gemachtigde op enig moment niet meer gerechtigd is deze toegang te hebben, dient u zulks onverwijld mede te delen aan KienhuisHoving. KienhuisHoving neemt dan passende maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Portaal-diensten. Indien uzelf op enig moment niet meer gerechtigd bent toegang te hebben tot de Portaal-diensten, dient u zulks eveneens onverwijld mede te delen aan KienhuisHoving. KienhuisHoving neemt dan passende maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Portaal-diensten.

Voor zover het vorenstaande niet of niet tijdig wordt medegedeeld aan KienhuisHoving, vrijwaart u KienhuisHoving van eventuele schades te dier zake dan wel behoudt KienhuisHoving het recht op regres daaromtrent jegens u.

Duur en beëindiging

De overeenkomst treedt in werking zodra de gebruiker de Gebruiksvoorwaarden bij het eerste keer inloggen heeft geaccepteerd. Partijen kunnen de overeenkomsten te allen tijde schriftelijk opzeggen waarbij rekening dient te worden gehouden met een redelijke opzegtermijn. De overeenkomst eindigt bovendien van rechtswege op het moment dat de gebruiker geen cliënt meer is van KienhuisHoving.