Gewijzigde wetgeving in 2020! Wat betekent dat voor u?

Artikel geplaatst op 14 januari 2020

KnowTheRules_FB1200x900

Wat dit jaar zal brengen is uiteraard nog de vraag, maar op juridisch vlak is er in ieder geval al het nodige gewijzigd. Hierbij een greep uit de veranderingen:
 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Op 28 mei 2019 stemde de Eerste Kamer in met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Daarmee wordt het ontslagrecht versoepeld en bouwen werknemers onder meer vanaf dag 1 een recht op ontslagvergoeding op. 
Vragen hierover? Bel Berdine van Eerden (+31 53 480 42 17), Vincent de Groot (+31 53 480 47 11) of één van onze andere specialisten op dit gebied.
 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)
Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde als die van werknemers in het bedrijfsleven. Dat resulteert in verschillende veranderingen: er is niet langer sprake van een eenzijdige aanstelling, maar ambtenaren krijgen nu een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Naast de Ambtenarenwet zijn ook het Burgerlijk Wetboek en Wet op de cao van toepassing. Daarnaast krijgen ambtenaren geen rechtsbescherming meer (bijvoorbeeld bij ontslag) via de Algemene wet bestuursrecht, maar geldt het burgerlijk procesrecht. 
Vragen hierover? Bel Ilse van der Woude (+31 53 480 47 51), Christian Mutlu (+31 53 480 42 16) of één van onze andere specialisten op dit gebied.
 
Wet zorg en dwang (Wzd)
Per 1 januari zijn ook twee ingrijpende wetten in de gezondheidszorg ingegaan. Deze vervangen de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). Bij ouderen met dementie of mensen met een verstandelijke beperking mag door invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) niet zomaar meer vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg worden toegepast.
Vragen hierover? Bel Yvonne Nijhuis (+31 53 480 42 26).

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Daarnaast is er de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), dat de rechten van mensen regelt die te maken hebben met verplichte zorg vanwege een psychische aandoening.
Vragen hierover? Bel Yvonne Nijhuis (+31 53 480 42 26) of Astrid Kiewiet (+31 53 480 42 47).
 
Aanbestedingswet
2020 wordt (vermoedelijk) het jaar waarin de rechtsbeschermingspraktijk in aanbestedingszaken wordt verbeterd door aangenomen moties en door verbetervoorstellen van de minister eind 2019. Onder andere moet rekening gehouden worden met een aanpassing van de Aanbestedingswet 2012, die er voor moet zorgen dat inschrijvers die in eerste instantie in kort geding nul op het rekest krijgen, alsnog een zinvol hoger beroep kunnen instellen (dat is nu niet mogelijk). Ook worden aanbestedende diensten mogelijk naar aanleiding van een aangenomen motie verplicht om tijdens een aanbestedingsprocedure pas op de plaats te maken wanneer de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht in behandeling heeft genomen.
Vragen hierover? Bel Arnold Gelderman (+31 53 480 43 15) of Marianne ten Feld (+31 53 480 42 05).

UAV-GC 2020
In 2020 zullen de UAV-GC 2020 uitkomen, een geüpdate versie van de in de bouw meest gebruikte algemene voorwaarden voor geïntegreerde contracten. De voornaamste verbeteringen zien op de punten van informatievoorziening en aansprakelijkheid. Dit zijn de punten waarop het in de praktijk het vaakst misgaat. Verder zullen de UAV-GC 2020 bepalingen bevatten die maken dat UAV-GC contracten op een betere manier aanbesteed kunnen worden.
Vragen hierover? Bel Robert de Vries (+31 53 480 42 81) of Marianne ten Feld (+31 53 480 42 05) 

UBO-register
De langverwachte invoering van het UBO-register is opnieuw uitgesteld. Naar verwachting zal het register in het voorjaar van 2020 daadwerkelijk worden ingevoerd. Doel van het UBO-register is transparant te maken wie de ultimate benificial owner (de ‘uiteindelijk belanghebbende’) is van een entiteit (denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V.). Nederland dient dit register op basis van Europese anti-witwasregelgeving in te voeren. Wilt u meer weten? Bel Marc van Rijnsoever (+31 53 480 42 18) of Nelleke Jans (+31 53 480 42 30)
 
Meer weten?
Het recht is voortdurend in beweging. Ieder jaar worden nieuwe wetten geïntroduceerd of bestaande wetten gewijzigd, waardoor rechtspraak tot nieuwe inzichten leidt. Komend jaar zal dat niet anders zijn. U kunt ons volgen op de social media kanalen of u hier inschrijven voor één of meer nieuwsbrieven, zodat u op de hoogte blijft. Uiteraard praten wij u graag bij en helpen wij waar nodig.