KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Privacy Verklaring

Op deze pagina lichten wij toe hoe wij omgaan met privacy zodra u gebruik maakt van onze (juridische) diensten – in de ruimste zin van het woord – en onze website. Wij laten u weten welke persoonsgegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor de doelen waarvoor wij de gegevens verzamelen;
 • niet met anderen zullen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven;
 • zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een e-mail sturen aan privacy@kienhuishoving.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (juridische) diensten alsmede de website van KienhuisHoving. KienhuisHoving is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. Wij verwerken uw persoonsgegevens met het doel:

 1. onze (juridische) dienstverlening aan u te kunnen (blijven) verrichten, waaronder in ieder geval begrepen: advisering, ondersteuning, bijstand in procedures, etc.;
 2. u te kunnen informeren over onze (juridische) diensten en onze website alsmede over wijzigingen en updates in dat kader;
 3. om onze kennis met u te delen door middel van events en masterclasses;
 4. om u nieuwsbrieven en berichten van commerciële aard toe te kunnen sturen (marketingdoeleinden);
 5. om onze website te onderhouden, waarbij wij onder meer uw IP-adres verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk is voor verwerkelijking van deze doeleinden.

Rechtsgronden

Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met ons sluit met betrekking tot onze (juridische) dienstverlening. Zonder deze persoonsgegevens zijn wij niet in staat om onze (juridische) diensten te kunnen verlenen alsmede aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te kunnen voldoen. Zonder het verstrekken van de u noodzakelijke persoonsgegevens, kunt u deze overeenkomst niet met ons aangaan.

Daarnaast verwerken wij in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zonder de betreffende persoonsgegevens zijn wij niet in staat te voldoen aan onze wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te verwerken. U bent daarom indien wij daarom verzoeken verplicht om deze persoonsgegevens – waar de wettelijke verplichting op ziet – aan ons te verstrekken.

Sommige persoonsgegevens verwerken wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen. In ieder geval betreft dit de verwerking van persoonsgegevens – zoals uw IP-adres – als u onze website gebruikt, in welk geval ons gerechtvaardigd belang is om onze website te kunnen onderhouden. Daarnaast hebben wij een gerechtvaardigd belang om u commerciële communicatie – met het oog op onze marketingdoeleinden – te sturen voor vergelijkbare diensten die wij verlenen, bijvoorbeeld uitnodigingen voor events en masterclasses.

Tot slot vragen wij voor enkele verwerkingen van uw persoonsgegevens uw specifieke toestemming om de betreffende gegevens te mogen verwerken. Bijvoorbeeld voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden die niet direct betrekking hebben op soortgelijke diensten die wij verlenen. Te denken valt aan het verzenden van nieuwsbrieven. Indien u geen toestemming heeft verleend, worden uw persoonsgegevens niet verwerkt voor de betreffende doeleinden. U heeft te allen tijde het recht uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóórafgaand aan de intrekking daarvan.

Ontvangers

Alleen degenen binnen onze organisatie waarvan het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens ontvangen, krijgen hier toegang toe. Dit zijn bijvoorbeeld onze advocaten, notarissen en juridisch medewerkers die betrokken zijn bij de (juridische) dienstverlening aan u, het ondersteunend personeel die noodzakelijkerwijs met uw gegevens moeten werken en onder bepaalde omstandigheden de medewerkers van onze stafafdelingen Financiën, ICT en Marketing. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook op aan verwerkers – middels een verwerkersovereenkomst – die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze (juridische) dienstverlening en de daarmee samenhangende andere diensten, voor onze website of indien dit op uw verzoek geschiedt. In dat kader verstrekken wij uw persoonsgegevens aan onze hostingdienstverlener op wiens servers wij de gegevens en data opslaan en op wiens server onze website wordt gehost. De hostingprovider neemt tevens het onderhoud en beheer van onze website voor haar rekening. Met deze derden hebben wij conform de toepasselijke privacywet- en regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarnaast stellen wij persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering onze (juridische) dienst en/of voor uw gebruik van onze website, tenzij er een wettelijk langere bewaartermijn geldt. Zodra u geen (juridische) diensten meer bij ons afneemt en/of geen gebruik maakt van onze website, er geen verplichtingen meer bestaan tussen u en ons, dan worden uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.

Communicatie

Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in onze databestanden. Als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten conform de wettelijke bewaartermijn worden opgeslagen. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Formulier

De website bevat formulieren die u kunt gebruiken om u aan te melden voor diverse andere diensten, bijvoorbeeld voor het ontvangen van nieuwsbrieven of voor het aanmelden voor events.

De gegevens die u ons met dit formulier verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast terecht komen in onze databestanden, waar het als gevolg van back-up procedures en wettelijke bewaarplicht conform de wettelijke bewaartermijn kan worden opgeslagen.

Nieuwsbrief

Zoals hiervoor aangegeven kunt u zich (op de website) aanmelden voor onze nieuwsbrieven. In dit kader verwerken wij enkele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de nieuwsbrief aan u te kunnen versturen. Bij iedere nieuwsbrief bieden wij u de mogelijkheid om u af te melden. U kunt zich bovendien afmelden door u te wenden tot KienhuisHoving N.V. via privacy@kienhuishoving.nl of u kunt gebruik maken van de contactgegevens onder aan deze privacyverklaring.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw persoonsgegevens over het internet te verzenden. De persoonsgegevens worden daarnaast bijvoorbeeld opgeslagen en verwerkt in een gecertificeerd datacentrum en afgeschermd van zoekmachines.

Website bezoek en cookies

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden uitsluitend ten behoeve van analyses gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

Google Analytics

Wij maken hoofdzakelijk gebruik van cookies voor Google Analytics. Wij passen ‘Google Analytics’ toe om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers gebruik maken van onze website. ‘Google Analytics’ gebruikt cookies om gegevens over uw bezoek aan de website bij te houden. Deze persoonsgegevens (een deel van uw IP-adres) worden verwerkt door Google.

De ‘Google Analytics’ cookies kunt u herkennen aan de naam die begint met ‘__utm’, de bewaartermijn is conform de wet- en regelgeving. U kunt hier meer lezen over ‘Google Analytics’.

(https://support.google.com/analytics#topic=, en meer in het bijzonder: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=nl&ref_topic=1008008)

Bij de inrichting van ‘Google Analytics’ hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

 • Google Analytics mag alleen het eerste deel van uw IP-adres verwerken.
 • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 • Er is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als u niet wilt dat ‘Google Analytics’ wordt gebruikt, kunt u de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. U kunt de add-on downloaden van de Google site.

(http://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl&ref_topic=2919631)

Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van u door ons worden verwerkt. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde.

U heeft daarnaast uitdrukkelijk het recht om bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking in verband met uw specifieke situatie verband houdende redenen of – indien van toepassing – tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek of bezwaar zenden aan privacy@kienhuishoving.nl of gebruik maken van de contactgegevens onderaan deze pagina.

Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij uw persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze verwerken en dat wij geen/onvoldoende gehoor geeft aan uw bezwaar of een door u ingediend verzoek, zoals hiervoor bedoeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden die onze (juridische) dienstverlening en website bieden. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen hierin kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Identiteit

KienhuisHoving N.V. is  verantwoordelijk voor de persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt in het kader van onze (juridische) dienstverlening en het gebruik van onze website.

KienhuisHoving N.V. heeft in dat kader te gelden als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

KienhuisHoving N.V.
Pantheon 25
7521 PR Enschede
Postbus 109
7500 AC Enschede
(053) 480 42 00
KvK 08124589

Vragen over deze privacyverklaring van KienhuisHoving N.V. kunnen per e-mail via privacy@kienhuishoving.nl of per post (t.a.v. de voorzitter van het bestuur) gesteld worden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.