Reglement Klachtenregeling WSNP

Reglement Klachtenregeling WSNP

1. Begripsomschrijvingen

Klachtenfunctionaris
De persoon, niet zijnde een bewindvoerder tegen wie de klacht is gericht, aan wie de behandeling van de klacht is overgedragen.

Rechter-commissaris
Het lid van de rechtbank dat door de rechtbank als zodanig in de wettelijke schuldsanering van de schuldenaar is benoemd.

Bewindvoerder
De bewindvoerder die door de rechtbank als zodanig in de wettelijke schuldsanering van de schuldenaar is benoemd.

Klager
Een natuurlijk- of rechtspersoon, die in relatie tot de bewindvoerder staat als schuldeiser, schuldenaar dan wel als overige belanghebbende in een wettelijke schuldsaneringsregeling waarin de bewindvoerder is benoemd.

Raad voor Rechtsbijstand
Het orgaan dat in tweede instantie klachten met betrekking tot het gedrag van bewindvoerders behandelt.

2. De interne klachtenprocedure

1. Wanneer een klager op enigerlei wijze ons kantoor benadert met een klacht, wordt de betrokken bewindvoerder daarvan in kennis gesteld.

2. Wanneer een klager een klacht indient bij de betrokken bewindvoerder, zal die bewindvoerder de klachtenfunctionaris daarvan in kennis stellen.

3. De betrokken bewindvoerder tracht samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet na raadpleging van de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris wordt in ieder geval bij de behandeling van de klacht betrokken indien de klager dat wenst. De betrokken bewindvoerder zal de klachtenfunctionaris op de hoogte houden van de behandeling van de klacht.

4. De betrokken bewindvoerder respectievelijk de klachtenfunctionaris draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van dit Reglement.

5. De beslissing op de klacht wordt aan de klager schriftelijk medegedeeld.

6. Wanneer in het contact met de klager de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kan de kwestie door de klager worden voorgelegd aan:
- de rechter-commissaris indien de klacht betrekking heeft op de inhoudelijke afhandeling van het dossier;
- de Raad voor Rechtsbijstand indien de klacht betrekking heeft op het gedrag van de bewindvoerder. In beginsel dient de klacht binnen 12 maanden nadat de klacht bij klager bekend was aan de Raad voor Rechtsbijstand te worden voorgelegd.

3. Verantwoordelijkheden

1. De betrokken bewindvoerder en de klachtenfunctionaris zijn verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten.

2. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor een volledige invulling van een klachtenregistratieformulier.

3. De klacht dient binnen 6 weken nadat de klacht beschikbaar is, schriftelijk door het kantoor afgehandeld te zijn.

4. De klachtenfunctionaris zorgt voor een reactie naar de klager.

De betrokken rechter-commissaris kunt u vinden op: http://insolventies.rechtspraak.nl/ 
Voor de Raad voor Rechtsbijstand zie: http://www.bureauwsnp.nl/binaries/content/assets/wsnp/beleid/besluiten/klachtenregeling-bewindvoerders-wsnp-ii.pdf