Advocatuur

Klachten & Geschillen

De klachtenfunctionaris voor de Advocatuur binnen KienhuisHoving is Lesley Broos.

Een uitwerking van de Klachtenregeling vindt u in het Reglement Klachtenregeling.

Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van onze organisatie opteren voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie Advocatuur (hierna genoemd: de Geschillencommissie) waarbij onze organisatie is aangesloten.

Onze organisatie verbindt zich op voorhand om alsdan medewerking te geven aan de procedure bij de Geschillencommissie en om de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te aanvaarden. Ook voor u zal de uitspraak dan bindend zijn, hetzij in de vorm van een arbitraal vonnis (zakelijke cliënten) hetzij in de vorm van een bindend advies (particuliere cliënten). Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie staat geen hoger beroep open.

Indien u een klacht bij de Geschillencommissie indient, betekent dat wel dat u accepteert dat onze organisatie ook het recht heeft om een geschil over een betwiste declaratie voor te leggen aan de Geschillencommissie, die alsdan bindend zal beslissen.

De Geschillencommissie is ook bevoegd om over schadeclaims te oordelen tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur:

Bordewijklaan 46
5291 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
T (070) 310 53 10
F (070) 365 88 14


Klik hier
voor de geschillencommissie indien u een zakelijke cliënt bent.

Klik hier voor de geschillencommissie indien u een particuliere cliënt bent. 

Klachten WSNP

Indien u ontevreden bent over de afhandeling van een wettelijke schuldsanering door een bewindvoerder of over het gedrag van de bewindvoerder kunt u uw klacht overeenkomstig de interne Klachtenregeling WSNP indienen. 

Verzekeraar: AIG Europe Ltd., K.P. van der Mandelelaan 50 (3062 MB), Rotterdam.