Landgoederen en Landelijk gebied

Natuur Monumenten Landinrichting

Nederland kent veel landelijk gebied, waaronder cultureel erfgoed, natuurterreinen, agrarische gronden en landbouwgebieden die waardevol zijn voor natuur en landschap. Onze branchegroep Landgoederen en Landelijk gebied richt zich op alle ontwikkelingen in het buitengebied.

Een belangrijk onderdeel van het natuurschoon wordt gevormd door landgoederen. Landgoederen dragen in belangrijke mate bij aan het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed en de  biodiversiteit. Om versnippering van eigendom en aantasting van landgoederen te voorkomen, kent de Natuurschoonwet 1928 meerdere fiscale faciliteiten. Verder zijn er vaak monumenten op landgoederen aanwezig.

Ook zijn er veel agrarische bedrijven gelegen in het buitengebied. Landbouwgronden worden (her)verkaveld en er vinden bedrijfsverplaatsingen- en overdrachten plaats. Daarnaast kunt u te maken krijgen met onteigening, bijvoorbeeld bij verlegging van het tracé van een provinciale of rijksweg.

Het natuurbeleid richt zich vooral op het behoud en het versterken van de natuur, maar daarnaast zijn er ook steeds meer functieveranderingen in het landelijke gebied waar te nemen. Staking van agrarische bedrijfsvoering, sloop van landschapsontsierende bebouwing in het kader van rood-voor-rood beleid en ruilverkaveling komen in het buitengebied veel voor. 

De diverse specialismen binnen ons kantoor ten aanzien van het landelijk gebied hebben wij gebundeld om u goed van dienst te kunnen zijn.

U kunt hierbij denken aan:

 • overdracht van landgoederen, natuurterreinen en agrarische gronden of ondernemingenLandgoederen
 • omgevingsrecht, ruimtelijke ordening
 • transformatie van vastgoed
 • landgoederen/Natuurschoonwet 1928
 • monumenten
 • Erfgoedwet
 • erfpacht- en opstalrechten, huur en pacht
 • onteigeningen
 • Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Wet inrichting landelijk gebied
 • alternatieve financieringen, crowdfunding
 • milieu
 • landinrichting
 • oprichtingen van rechtspersonen
 • Natuurbeschermingswet
 • subsidies

Lees meer over wat de specialisten van KienhuisHoving voor u kunnen betekenen op de pagina over Landgoederen.

Specialisten