Gezondheidszorg

Wij weten wat onze zorgcliënten bezighoudt en voor welke uitdagingen zij staan. Dankzij onze multidisciplinaire aanpak, veelzijdige achtergrond en jarenlange ervaring in de zorg, kunnen wij zorgcliënten zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Ontwikkelingen in de zorg

De gezondheidszorg is een branche die enorm in beweging is. De afgelopen jaren is in grote delen van de zorg markwerking geïntroduceerd. De overheid blijft desalniettemin wetgevingsinstrumenten inzetten om de stijgende kosten te beheersen en de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

leaflet sectorgroep gezondheidszorg Zorginstellingen liggen onder de loep van toezichthouders zoals de IGZ, NZa en de ACM en worden tegelijkertijd geconfronteerd met toenemende concurrentie en een (opgelegde) afhankelijke positie ten opzichte van de zorgverzekeraar. De bezuinigingen en de sturing op marktwerking en kwaliteit van zorg raken niet alleen de zorginstelling zelf, maar worden bij alle betrokkenen in het zorgveld gevoeld.

Inkomens van bestuurders worden aan banden gelegd en personeel wordt geconfronteerd met allerlei veranderingen en zelfs (collectief) ontslag. En niet te vergeten de burger, die aanspraken op zorg gewijzigd ziet en de weg kwijt dreigt te raken in het woud van veranderde regelgeving die samenhangt met de transities in de langdurige zorg en de jeugdzorg.

Dit is slechts een greep uit de veranderingen die zich in de gezondheidszorg voordoen. Het spreekt voor zich dat al deze veranderingen tal van juridische vragen oproepen. Vragen die meestal niet te herleiden zijn tot één bepaald rechtsgebied, maar die verweven zijn met meerdere rechtsgebieden. Een voornemen tot een samenwerking in de zorg vereist bijvoorbeeld juridische begeleiding op het gebied van governance vraagstukken, fusies en samenwerkingsvormen, maar zal ook getoetst moeten worden aan de Mededingingswet.

Kennis op gebieden als vastgoed(ontwikkeling), zorgfinanciering, aanbestedingen en zorginkoop is in de huidige tijd ook zeer van belang. De noodzaak tot het flexibiliseren of reduceren van het personeelsbestand legt daarnaast het accent op arbeidsrechtelijke expertise zoals (collectief) ontslag en kennis van de CAO alsmede het medezeggenschapsrecht.

Het is voor een zorginstelling zelf vrijwel onmogelijk om op alle gebieden voldoende kennis in huis te hebben.

Branchegroep Gezondheidszorg

Onze specialisten gezondheidsrecht, ondernemingsrecht, huurrecht, aanbestedingsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, insolventierecht, vastgoedrecht, contractenrecht en mededingingsrecht hebben hun krachten gebundeld in de branchegroep Gezondheidszorg. Daarmee kunnen wij u op multidisciplinaire wijze bijstaan in de vele ontwikkelingen in de zorg.

Wij weten wat onze cliënten bezighoudt en voor welke uitdagingen zij staan. Deze kennis wordt binnen de branchegroep gedeeld en op de juiste momenten ingezet. Dit reikt verder dan het juridische domein, het omvat alle facetten van de zorgbranche. Door lidmaatschappen van verenigingen, nauwe verbondenheid met universiteiten, en het vervullen van nevenactiviteiten in de zorg bevinden wij ons middenin het zorgveld.

Wij staan al jaren diverse opdrachtgevers in de zorg bij, zoals ziekenhuizen, VVT-instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg,  brancheorganisaties, eerstelijnsorganisaties, maatschappen en individuele beroepsbeoefenaren. Mede dankzij onze multidisciplinaire aanpak, veelzijdige achtergrond en jarenlange ervaring in de zorg, kunnen wij zorgcliënten zo optimaal mogelijk van dienst zijn.

Zie voor meer informatie onze leaflet of specialismepagina gezondheidsrecht.

Zorgvastgoed Team

De ontwikkelingen op het gebied van zorgvastgoed vragen ook voortdurende aandacht. Vandaar dat wij een speciaal zorgvastgoed team hebben. Meer informatie

Nieuwsbrief

De branchegroep geeft periodiek een digitale nieuwsbrief uit. Hierin berichten wij over de meest actuele ontwikkelingen binnen de zorg, zoals wetswijzigingen en belangwekkende uitspraken. Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief. 

Specialisten