Woonlast versus woongenot

Woningcorporaties worden steeds meer geconfronteerd met woonoverlast. Als verhuurder proberen de woningcorporaties deze woonoverlast zoveel mogelijk in te perken. Hoe ver reikt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van woningcorporaties hierin? Moet een woningcorporatie een woning aanbieden aan iemand die eerder zijn huis uit is gezet wegens overlast?

Maatschappelijke functie

Mede vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid van woningcorporaties op grond van de Woningwet, houden woningcorporaties (nog) meer dan reguliere verhuurders (ook) de belangen van de huurder in het oog en proberen zij uitzetting zoveel mogelijk te voorkomen. Er worden gesprekken met de betreffende bewoner gevoerd en in veel situaties komt er hulpverlening aan te pas. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een wijkcoach. Ook vinden gesprekken met omwonenden plaats. Kortom, de woningcorporaties doen er veel aan om woninguitzetting te voorkomen.

Contractsvrijheid

Er doen zich situaties voor waarin overlast blijft aanhouden ondanks herhaaldelijke pogingen van de woningcorporatie hier een einde aan te maken. In een dergelijk geval kan een bewoner wegens ernstige overlast na tussenkomst van de rechter verplicht worden zijn woning te ontruimen. Wat als deze overlastveroorzaker vervolgens bij een andere woningcorporatie aanklopt? Moet een woningcorporatie een woning aanbieden aan iemand die eerder zijn huis uit is gezet wegens overlast?

De Rechtbank Noord-Nederland is hierover zeer duidelijk.[1] De rechtbank heeft een uitspraak gewezen waarin de contractsvrijheid van woningscorporaties nog maar eens benadrukt wordt. Ondanks het feit dat woningcorporaties een maatschappelijke verantwoordelijkheid kennen, brengt dit niet met zich mee dat zij een woning aan een persoon moeten toekennen die eerder de woning is kwijtgeraakt door het veroorzaken van overlast. Bepaalde omstandigheden kunnen er daarentegen toe leiden dat het belang van de huurder prevaleert.

Gevolgen

Dit brengt met zich mee dat er nagedacht dient te worden over de gevolgen van een dergelijke uitspraak. Waar komen de personen die overlast veroorzaken terecht? Dit is een maatschappelijke dialoog die gevoerd moet worden. Wellicht dat de uitkomst van dit maatschappelijk debat zal leiden tot wettelijke duidelijkheid. Tot die tijd dient er door de woningcorporaties een goede afweging te worden gemaakt.

Meer weten? Bel mij gerust!

[1] ECLI:NL:RBNNE:2018:4413