KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Wijzigingen Bor: uitbreidingen en beperkingen in het vergunningvrij bouwen

Geplaatst op 19 december 2014 09:47

Op 1 november jl. zijn het Besluit omgevingsrecht (Bor) en enkele andere amvb’s ingrijpend gewijzigd. Hiermee zijn onder andere de regels voor vergunningvrij bouwen aangepast. De regelgeving is er met de wijzigingen niet gemakkelijker op geworden. Op 22 januari 2015 organiseren de bestuursrechtadvocaten van KienhuisHoving een lezing over de wijzigingen. Ter voorbereiding daarop wordt in deze blog aandacht besteed aan artikel 2 van bijlage II bij het Bor.

In artikel 2 van bijlage II bij het Bor staan activiteiten opgesomd waarvoor geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of geen omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan is vereist (aldus voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de Wabo). Met de wijziging van het Bor per 1 november jl. is in artikel 2 met name onderdeel 3 (bijbehorende bouwwerken) veranderd. Daarnaast is er een nieuw  onderdeel 22 (mantelzorg) toegevoegd.

Bijbehorende bouwwerken en mantelzorg
Onderdeel 3 van artikel 2 ziet op het vergunningvrij bouwen en gebruiken van ‘bijbehorende bouwwerken’. In het nieuwe onderdeel 3 is de zinsnede ‘en de uitbreiding daarvan’ toegevoegd. Dit betekent dat het vanaf 1 november jl. ook toegestaan is om onder artikel 2 onderdeel 3 een bestaand bijgebouw uit te breiden. In de rechtspraak was een vaste lijn ontstaan waarin ervan werd uitgegaan dat een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk altijd als een zelfstandig, bouwkundig en functioneel te onderscheiden, bouwdeel moest kunnen worden aangemerkt. Deze beperkte uitleg heeft de wetgever echter niet beoogd. Daarom is nu expliciet opgenomen dat ook de uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk vergunningvrij kan zijn.

Verder is in artikel 2 onderdeel 3 de eerder opgenomen afstand van 2,5 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw verruimd naar 4 meter. Hiermee heeft de wetgever beoogd om een ruimer gedeelte van het achtererfgebied te kunnen benutten voor het vergroten van het hoofdgebouw zelf. Bij een woning kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vergroten van de woonkamer, bijkeuken of serre. Sub b van onderdeel 3 van artikel 2 bepaalt onder 2 dat een bijbehorend bouwwerk op meer dan 4 meter afstand van het hoofdgebouw functioneel ondergeschikt moet zijn, tenzij er sprake is van mantelzorg. Ook buiten een afstand van 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw mogen bijbehorende bouwwerken dus worden gebruik voor huisvesting in verband met mantelzorg. Het nieuwe onderdeel 22 van artikel 2 voegt toe dat ook een bestaand bijbehorend bouwwerk geheel of gedeeltelijk kan worden gebruikt ten behoeve van huisvesting in verband met mantelzorg.

Deze wijzigingen roepen echter wel vragen op. Want hoe zit het met de splitsing van een bouwwerk in een vergunningplichtig en een vergunningvrij deel, nu de uitbreiding van een bijbehorend bouwwerk ook onder artikel 2 kan vallen? De Afdeling is tot op heden van oordeel dat een dergelijke splitsing niet mogelijk is, maar in de toelichting bij het gewijzigde Bor wordt expliciet de fictieve krijtstreepmethode toegestaan. Hoe zal de Afdeling hiermee om gaan?

Wilt u meer weten?
Wilt u meer weten over deze en andere aspecten van het vergunningvrij bouwen? De bestuursrechtadvocaten van KienhuisHoving organiseren op 22 januari 2015 een lezing over de wijzigingen in het Bor. Daarbij komen ook de gewijzigde begrippen, de kruimellijst en regelgeving over tijdelijke bouwwerken aan de orde. Meld u nu aan op de website van de KienhuisHoving Academy.