WHOA: bezint eer ge begint

In de eerste maanden van 2021 zijn er veel positieve reacties geweest over de mogelijkheden onder WHOA en zijn de eerste beschikkingen door de rechtbanken afgegeven. Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2021 laat zien dat het aanbieden van een akkoord wel een goede voorbereiding en zorgvuldigheid vergt. Mijns inziens terecht, omdat met de homologatie (goedkeuring) van een akkoord de rechten van schuldeisers worden beperkt.

Uit het vonnis van de rechtbank Den Haag volgen twee punten:

 i.          Verstrekken van informatie;

In de Faillissementswet zijn voor het aanbieden van een WHOA-akkoord regels opgenomen. Zo is onder meer in artikel 375 Faillissementswet een opsomming gegeven welke informatie het akkoord moet bevatten. Deze informatie is bedoeld voor de aandeelhouders en schuldeisers, zodat zij in staat worden gesteld om op basis van de juiste informatie een beslissing te nemen. In de onderhavige uitspraak is ter onderbouwing van het akkoord informatie verstrekt aan schuldeisers op basis waarvan de schuldeisers een besluit hebben genomen. Achteraf is gebleken dat die informatie niet juist en onvolledig was, waardoor naar het oordeel van de rechtbank de schuldeisers niet voldoende in staat zijn gesteld om een goede beslissing te nemen. Nadat de termijn was verstreken waarbinnen de stemmen voor het akkoord moesten worden uitgebracht, blijken onder meer enkele vorderingen niet correct te zijn en blijkt een pandhouder niet in het akkoord te zijn vermeld. Daarmee twijfelt de rechtbank of de uitkomst van de stemming voor het akkoord dezelfde zou zijn geweest als wel de juiste informatie zou zijn verstrekt, waardoor de rechtbank van oordeel is dat sprake is van een afwijzingsgrond. Het aangeboden akkoord is dus niet goedgekeurd.

Het is dus van belang dat vanaf het begin juiste en volledige informatie aan de schuldeisers en aandeelhouders wordt verstrekt, zodat zij zich een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

 ii.          Levensvatbaarheid van de onderneming;

Een van de akkoorden die onder de WHOA kan worden aangeboden is een reorganisatieakkoord. Dit akkoord houdt – kortgezegd – in dat na de homologatie van een akkoord een levensvatbare onderneming resteert die haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten. Bij een eenmanszaak, zoals in de uitspraak van de rechtbank Den Haag aan de orde, wordt van een levensvatbare onderneming gesproken als de ondernemer uit het positieve resultaat van de onderneming in zijn levensonderhoud kan voorzien. Indien overduidelijk uit het aangeboden akkoord blijkt dat de onderneming niet levensvatbaar is, dan is dat een reden voor de rechtbank om het verzoek tot homologatie van het akkoord af te wijzen. Dat is ook in de onderhavige uitspraak gebeurt, omdat uit een rapport – dat niet aan de schuldeisers was voorgelegd – bleek dat een deskundige reeds had geoordeeld dat de onderneming niet levensvatbaar was, althans de ondernemer met het resultaat uit de onderneming niet in zijn levensbehoeften zou kunnen voorzien.

In de uitspraak komt zijdelings ook nog aan bod dat de administratie van de verzoeker niet op orde is. Mijns inziens is dat een voorwaarde voor het aanbieden van een akkoord, omdat de kans anders zeer reëel is dat aan de schuldeisers en aandeelhouders onjuiste en onvolledige informatie wordt verstrekt die een juiste besluitvorming in de weg kan staan en daarmee kan leiden tot een afwijzingsgrond voor het akkoord.

Mijns inziens laat deze uitspraak zien dat het aanbieden van een akkoord onder de WHOA, naast de in acht te nemen (juridische) zorgvuldigheid en een gedegen voorbereiding, een goede samenwerking verlangt tussen juristen en financials met voldoende kennis op het gebied van insolventierecht/bedrijven in financiële moeilijkheden. Het is van belang dat degene die een akkoord wenst aan te bieden beschikt over de juiste financiële en juridische informatie, de positie van schuldeisers en eventueel aandeelhouders scherp in beeld heeft en beschikt over een prognose waaruit de levensvatbaarheid van de onderneming blijkt na homologatie van het akkoord.

Zomaar een aanbod doen aan de schuldeisers is dus gedoemd te mislukken.

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onder de WHOA of wordt u geconfronteerd met een eenzijdige wijziging of beëindiging van uw overeenkomst, neem dan contact op met Manon Egberink.