KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Wetsontwerp toezicht kredietunies: hoe gaat de wetgever kredietunies bevorderen?

Mede gelet op de terughoudendheid van banken om kredieten te verstrekken, zijn kredietunies als alternatieve financieringsinstanties aantrekkelijk geworden.

Een kredietunie is een samenwerkingsverband van (MKB) ondernemers. Zij kenmerkt zich door het aantrekken van gelden binnen een groep van ondernemers en het verstrekken van kredieten aan ondernemers uit deze groep. De ondernemers zijn meestal gemakkelijker dan de reguliere financieringsinstellingen bereid om het risico van verlies te accepteren, omdat andere doestellingen dan het maken van winst een rol spelen bij de financieringsverstrekking. De ondernemers beogen een gemeenschappelijk vermogen met andere ondernemers op te bouwen om daaruit kredieten ter beschikking te stellen. De leden adviseren en begeleiden elkaar bij de financiering.

Omdat de huidige wetgeving niet voorziet in een specifieke regeling voor kredietunies, zijn de strenge regels voor banken uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing. Kredietunies trekken immers bedrijfsmatig opvorderbare gelden aan, om deze vervolgens voor eigen rekening als krediet weer uit te zetten. Op grond van de Wft is daarom een bankvergunning vereist. Kredietunies moeten zich dus houden aan een streng stelsel van regels inzake de bedrijfsvoering en solvabiliteit. Deze regels sluiten niet aan bij het karakter van een kredietunie. Op 28 mei 2014 is daarom een wetsvoorstel uitgebracht dat de Wft beoogt te wijzigen.

Het doel van dit wetsvoorstel is om meer ruimte te bieden voor het oprichten van kredietunies. Kredietunies zullen een zelfstandige, afgebakende plaats krijgen in de Wft, die voorziet in het volgende stelsel:

a. indien een kredietunie niet meer dan EUR 10 miljoen aan opvorderbare gelden aantrekt, is zij vrijgesteld van de vergunningsplicht;

b. indien een kredietunie meer dan EUR 10 miljoen aan opvorderbare gelden aantrekt, maar een balansomvang van minder dan EUR 100 miljoen én minder dan 25.000 leden heeft, dan heeft zij een vergunning voor de bedrijfsvoering nodig. Deze vergunning houdt in dat aan eisen moet worden voldaan met betrekking tot de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers, een integere bedrijfsuitoefening, een minimum aantal dagelijkse beleidsbepalers, de zeggenschapsstructuur, het minimum bedrag aan eigen vermogen en de solvabiliteit. Deze eisen zijn afgestemd op de aard, omvang, risico’s en complexiteit van de onderneming, en minder zwaar dan de eisen die worden gesteld aan een bankvergunning;

c. indien een kredietunie ook de grenzen als genoemd onder B. hierboven overschrijdt, heeft zij een reguliere bankvergunning nodig.

Het wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Wanneer het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer wordt gestuurd of wanneer de wet in werking zal treden, is niet bekend.

Uiteraard vervolgen wij nauwkeurig het verloop van de wetgevingsprocedure. Heeft u vragen over kredietunies, neemt u dan contact op met de sectie Banking & Finance van KienhuisHoving. Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor de KienhuisHoving Cliëntendag op 26 maart aanstaande, geef u dan op voor deelname aan onze workshop, waarin ook dit onderwerp aan de orde zal komen.