KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Werkloosheidsuitkering en pensioeninkomsten: gaat dit samen?

Hoofdregel: pensioeninkomsten kunnen geheel op de werkloosheidsuitkering in mindering worden gebracht. Hierna wordt uiteengezet waarom deze hoofdregel er is en wanneer deze hoofdregel niet opgaat.

Waarom deze hoofdregel? Pensioen wordt, evenals een werkloosheidsuitkering beschouwd als een inkomensvervangende uitkering vanwege werkloosheid. Door de hoofdregel wordt voorkomen dat er een opsomming van inkomensvervangende uitkeringen ontstaat. Hierbij wordt verondersteld dat het pensioen voor de werknemer de aanleiding is geweest om zich volledig uit het arbeidsproces terug te trekken.

Uitzonderingen: vanaf 1 mei 2018 geldt voor werkloosheidsuitkeringen die al verstrekt worden en die verstrekt gaan worden een verruiming van de mogelijkheden om pensioeninkomsten niet te korten op de werkloosheidsuitkering, namelijk indien een van de volgende situaties zich voordoet:

1) Dezelfde dienstbetrekking  

  • Indien het pensioen voor het intreden van de werkloosheid wordt ontvangen; en
  • samenhangt met een eerder verlies van arbeidsuren.

Reden: het gaat om de situatie dat de werknemer tijdens zijn dienstbetrekking besluit een gedeelte van de werktijd in te ruilen voor een prepensioen. Hiermee wordt voorkomen dat wanneer deze werknemer vervolgens werkloos wordt en voor de resterende uren een werkloosheidsuitkering aanvraagt, het prepensioen op deze uitkering in mindering moet worden gebracht. De hoogte van de werkloosheidsuitkering is immers berekend op basis van het resterende aantal uren dat de betreffende werknemer dan inmiddels werkt naast zijn deeltijdpensioen.

2) Elkaar opvolgende dienstbetrekkingen

  • Indien het pensioen al werd ontvangen voorafgaand aan het ontstaan van de dienstbetrekking waaruit het recht op een werkloosheidsuitkering is ontstaan.

Reden: anders dan de hoofdregel veronderstelt, is in dit geval het pensioen geen aanleiding geweest voor de werknemer om zich volledig uit het arbeidsproces terug te trekken. Deze werknemer is namelijk weer in een dienstbetrekking gaan werken, terwijl hij pensioen ontving.

3) In aanmerking genomen

  • Indien het pensioen al eerder in aanmerking is genomen voor een werkloosheidsuitkering, wordt het niet nogmaals in aanmerking genomen voor een volgende werkloosheidsuitkering.
  • Wat betekent in deze uitzondering ‘in aanmerking is genomen’? Dit moet ruim worden uitgelegd. Om deze bepaling werkbaar te maken voor de uitvoeringspraktijk zal het UWV de volgende aanname hanteren: er is sprake van ‘in aanmerking nemen’ wanneer het ontvangen van het pensioen op enig moment samenviel met het einde van een dienstbetrekking. Hierbij wordt een termijn van twee maanden na afloop van die dienstbetrekking gehanteerd.

Reden: opnieuw geldt hier, anders dan de hoofdregel veronderstelt, dat het pensioen geen aanleiding is geweest voor de werknemer om zich volledig uit het arbeidsproces terug te trekken.

Wilt u meer weten over pensioenen? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief Arbeidsrecht en blijf op de hoogte.