KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Weigeren passende functie komt leraar duur te staan

Onder omstandigheden kan de werknemer een verwijt worden gemaakt van het weigeren van een door de werkgever aangeboden passende functie. Hetgeen ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding kan rechtvaardigen.

Verzoekster is een bijzondere school voor voortgezet onderwijs. Het onderwijs wordt aangeboden op drie locaties. Verweerder is bij de school in dienst in de functie van VO leraar. Vanaf eind 2006 doen zich meerdere conflicten voor tussen verweerder en collega's/leidinggevenden, waarbij verweerder zich herhaaldelijk op grof negatieve wijze uitlaat over collega's en leidinggevenden zonder dat daarvoor een objectief aanvaardbare aanleiding bestaat. Vele gesprekken en een mislukte mediation leiden niet tot een oplossing, totdat bij toeval zich in 2011 de mogelijkheid voordoet van detachering van verweerder aan een andere school. Hetgeen zo geschiedde en een verademing is voor beide partijen. Echter, na tweeëneenhalf jaar eindigt de detachering. De school is weer terug bij af.

Toevalligerwijs heeft de school een passende functie (leraar VO) voor verweerder voorhanden op één van haar locaties (de locatie waar verweerder voorheen ook werkzaam was). Ondanks hetgeen zich in het verleden heeft voorgedaan, biedt de school genoemde functie aan verweerder aan. Verweerder weigert echter - met een verwijzing naar hetgeen zich in het verleden heeft voorgedaan - deze functie te aanvaarden. Vele gesprekken - over werkhervatting, een vertrekregeling, etc. - volgen. Zonder enig resultaat. Uiteindelijk ziet de school geen uitweg meer en is zij genoodzaakt om zich tot de kantonrechter te wenden.
 
De kantonrechter oordeelt dat verweerder de hem door de school na het einde van de detachering aangeboden vervangende functie ten onrechte heeft geweigerd. Het had op de weg van verweerder gelegen om zich - gelet op zijn geschiedenis - bescheiden op te stellen. En dus niet zoals verweerder heeft gedaan het vuurtje van het oude conflict aan te wakkeren. Daarbij neemt de kantonrechter verweerder kwalijk dat hij niet eens heeft aangeboden om de functie op proef te aanvaarden om aldus te bezien of zijn vrees, dat de in het verleden voorgedane conflicten opnieuw een struikelblok zou blijken te zijn, gegrond was. Integendeel, verweerder heeft in het met hem over werkhervatting gevoerde overleg zijn persoonlijke opvatting over zijn leidinggevende in sterk negatief geladen bewoordingen aan zijn weigering de aangeboden functie te aanvaarden ten grondslag gelegd.
 
Gelet op het vorenstaande ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst per direct op grond van gewijzigde omstandigheden, meer in het bijzonder een onherstelbare verstoorde verhouding tussen partijen. In de opstelling van verweerder vindt de kantonrechter aanleiding de verantwoordelijkheid voor de ontstane situatie in overwegende mate bij hem neer te leggen. Om die reden acht de kantonrechter toekenning van een vergoeding niet billijk. 
Vindplaats: Ktr. Zwolle 28 februari 2014, zaaknr. 2744157 HA VERZ 14-19