Weens Koopverdrag: Ontbinding van de overeenkomst

Onder welke omstandigheden kan de koper de koopovereenkomst ontbinden onder het Weens Koopverdrag (UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods, CISG?)?

Ontbinding naar Nederlands recht

Naar Nederlands recht kan een koper een koopovereenkomst ontbinden indien de zaak gebrekkig is, hij de verkoper daarop heeft gewezen en de verkoper in verzuim is, of indien nakoming door de verkoper blijvend of tijdelijk onmogelijk is. Dat houdt kort gezegd in dat de verkoper de zaak niet wil of kan herstellen nadat hij daartoe is gesommeerd, waarbij hem een redelijke termijn is gesteld. In beginsel kan de koper de overeenkomst bij iedere tekortkoming ontbinden, tenzij de tekortkoming zo gering is dat deze de ontbinding niet rechtvaardigt. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan een klein krasje op een nieuwe auto. 

Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag is op dit punt strenger dan het Nederlandse recht. Onder het Weens Koopverdrag kan een koopovereenkomst slechts worden ontbonden als sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Wat onder een wezenlijke tekortkoming dient te worden verstaan hangt af van het soort zaken die worden verkocht en de aard van het gebrek. In ieder geval is het onder het Weens Koopverdrag moeilijker een overeenkomst te ontbinden. Is de levering te laat geschied, dient de ontbinding bovendien binnen een redelijke termijn na de aflevering plaats te vinden. Is wel (tijdig) geleverd maar zijn de zaken gebrekkig, dient de overeenkomst te worden ontbonden binnen een redelijke termijn nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt. Dat is in Nederland anders. Een koper moet wel binnen een redelijke termijn nadat hij een gebrek heeft ontdekt had behoren te ontdekken over dat gebrek klagen, maar hij kan zich nog bedenken of hij de overeenkomst wil ontbinden of bijvoorbeeld reparatie/vervanging (nakoming) wil vorderen. 

Ontbindt de koper de koopovereenkomst onder het Weens Koopverdrag niet tijdig, verliest hij het recht tot ontbinding. Hij kan in dat geval slechts schadevergoeding vorderen. 

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten onder het Weens Koopverdrag? Neemt u dan gerust contact met mij op.