Weens Koopverdrag en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Recentelijk heeft de CISG Advisory Council een nieuwe Opinion (nummer 13) afgegeven over de toepasselijkheid van algemene voorwaarden in het kader van het Weens Koopverdrag

Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on the International Sales of Goods) is een internationaal kooprecht voor de koop van roerende zaken. Het Weens Koopverdrag is van toepassing op een koopovereenkomst als koper en verkoper in een land zijn gevestigd dat lid is bij het Weens Koopverdrag en indien partijen de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag niet hebben uitgesloten. Het Weens Koopverdrag is eveneens van toepassing als partijen voor het recht van een lidstaat kiezen (bijvoorbeeld Nederlands recht) en het Weens Koopverdrag niet uitsluiten.

Volgens de Advisory Council kunnen algemene voorwaarden slechts dan onderdeel uitmaken van een koopcontract als deze zijn aanvaard (bijvoorbeeld door het accepteren van een offerte waarin naar de algemene voorwaarden wordt verwezen), uitdrukkelijk of stilzwijgend, en de andere partij voldoende mogelijkheid had om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Kennisneming kan onder meer plaatsvinden door de algemene voorwaarden aan deze partij op papier te overhandigen of via e-mail toe te sturen.

Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden op het briefpapier – zoals veelal gebruikelijk in Nederland – volstaat echter niet. Dit is een verzwaring ten opzichte van Nederlands recht (een enkele verwijzing volstaat in internationale gevallen) en de gebruikers van algemene voorwaarden dienen hierop bedacht te zijn.

Daarbij zei nog opgemerkt dat de vraag of algemene voorwaarden überhaupt van toepassing zijn altijd dient te worden beantwoord aan de hand van het Weens Koopverdrag indien sprake is van een internationale koopovereenkomst, ook als de algemene voorwaarden de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uitsluiten. Het Weens Koopverdrag is namelijk zogenaamd “eenvormig privaatrecht” en gaat daarom altijd vóór Europees privaatrecht, zoals bijvoorbeeld de Rome I Verordening. De vraag of algemene voorwaarden van toepassing zijn is een voorvraag en aan de vraag welk recht van toepassing is (Nederlands recht, Weens Koopverdrag etc.) komt men pas toe als de algemene voorwaarden van toepassing zijn.