Weens Koopverdrag (CISG): Verjaring

Wanneer verjaren vorderingen van bijvoorbeeld de koper op de verkoper tot vergoeding van schade onder het Weens Koopverdrag (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG)?

In mijn praktijk hoor ik vaak dat het Weens Koopverdrag (WKV) een korte verjaringstermijn kent. Na het verstrijken van twee jaar na aflevering verjaren de vorderingen van koper en verkoper. Is dat juist? 

Niet helemaal. Het Weens Koopverdrag bevat namelijk geen bepaling over verjaring. De vraag hoe lang de verjaringstermijn is, hoe men de verjaring kan stuiten en wat de gevolgen van verjaring zijn, dient te worden beantwoord naar nationaal (dus bijv. Nederlands) recht. 

Maar, het Weens Koopverdrag bevat wel een zogeheten vervaltermijn in artikel 39 lid 2 WKV. Daarin wordt bepaald dat de koper al zijn rechten wegens non-conformiteit van de zaken verliest, als hij niet binnen een termijn van twee jaren na aflevering van de zaken bij de verkoper klaagt. De rechter moet deze termijn ambtshalve toepassen, dat wil zeggen ook dan als de verkoper daarop geen beroep doet. Naar Nederlands recht zal een rechter slechts over de verjaring oordelen als de verkoper daarop een beroep doet. 

Slechts onder bijzondere omstandigheden kan de koper ontsnappen aan de strenge sanctie van artikel 39 lid 2 WKV. Dat is het geval als de verkoper wist van het gebrek (artikel 40 WKV) of als de koper een redelijk excuus had voor het laattijdig klagen (artikel 44 WKV). Als de verkoper bijvoorbeeld weet dat hij in plaats van metalen onderdelen plastic onderdelen heeft verwerkt in het product, zal hem een beroep op de vervaltermijn niet baten. Een beroep op artikel 44 WKV daarentegen wordt in de rechtspraak bijna nooit gehonoreerd. 

De vervaltermijn in het Weens Koopverdrag zal de verkoper de zekerheid geven dat hij na twee jaar de verkoop als afgewikkeld kan beschouwen. Klaagt de koper wel binnen deze termijn van twee jaar, heeft hij zijn rechten veilig gesteld. Wanneer zijn vordering verjaart en hoe hij de verjaring kan onderbreken, wordt bepaald door het nationale recht dat partijen hebben gekozen of dat op grond van het internationale privaatrecht van toepassing is. In Europa is dat bijvoorbeeld het recht van het land van de verkoper, tenzij partijen een andere keuze hebben gemaakt. 

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten onder het Weens Koopverdrag? Neemt u dan gerust contact met mij op.