Veelvoorkomende vragen over kwijting en decharge van bestuurders

Geplaatst op 22 september 2021 13:48 door Matthijs van Rozen
Geschatte leestijd: 3 minuten

De begrippen kwijting en decharge geven bij bestuurders nogal eens aanleiding tot vragen, onduidelijkheden en misvattingen. Aan de hand van veelvoorkomende vragen worden de belangrijkste thema’s behandeld.

Dit blog ziet op de positie van de (statutair) bestuurder van een B.V.

Wat betekent kwijting aan een bestuurder ?

Als door een vennootschap kwijting wordt verleend aan een bestuurder, betekent dat de B.V. de bestuurder niet meer intern aansprakelijk kan stellen wegens het gevoerde beleid. De B.V. doet afstand van het recht om eventuele schade daaruit op de gekweten bestuurder te verhalen.

Is er een verschil tussen kwijting en/of decharge ?

De wet spreekt over kwijting. Decharge wordt veelal in het taalgebruik gebruikt. Beide begrippen betekenen hetzelfde. Kwijting én decharge is dus dubbelop.

Wie verleent kwijting

De algemene vergadering is als orgaan bevoegd om aan een bestuurder kwijting te verlenen.

Kan kwijting ook automatisch of stilzwijgend worden verleend ?

In beginsel niet, maar hiervoor moet ook in de statuten van de B.V. worden gekeken.

Vaststelling van de jaarrekening strekt volgens artikel 2:210 lid 3 BW niet tot kwijting aan een bestuurder. Dit vereist dus een afzonderlijk besluit.

In oude statuten staat soms nog dat vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud wel strekt tot kwijting. Deze bepaling is dus niet meer geldig.

Als alle aandeelhouders ook bestuurder zijn van de B.V. en de jaarrekening wordt ondertekend, geldt deze ondertekening ook als vaststelling en kwijting aan alle bestuurders (art. 2:210 lid 5 BW). Maar ook hier kunnen de statuten anders bepalen.

Periodieke of finale kwijting


Er is een belangrijk verschil tussen de, hiervoor beschreven, periodieke kwijting en finale kwijting.

De periodieke kwijting ziet op de betreffende periode, meestal de jaarrekening over het voorgaande boekjaar en heeft betrekking op die jaarrekening.

Finale kwijting wordt meestal verleend bij aftreden als bestuur en ziet zit op alle handelingen verricht in de periode tot aan het aftreden. Bij finale kwijting wordt in de regel niet meer verwezen naar onderliggende stukken en heeft daarmee een vergaand en definitief karakter.

Wat gebeurt er als de bestuurder informatie achterhoudt ?

De periodieke kwijting ziet alleen op hetgeen uit de jaarrekening blijkt of op andere wijze (duidelijk) aan de algemene vergadering kenbaar is gemaakt. Informatie verstrekt aan of kennis van een indiviudle aandeelhouder valt hier niet onder.

Beschermt kwijting ook tegen externe schuldeisers ?

De kwijting is alleen van toepassing op de interne aansprakelijkheid van bestuurders. Derden, zoals schuldeisers, kunnen een bestuurder onverminderd aansprakelijk stellen wegens onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige handelen.

Wilt u meer weten over kwijting aan bestuurders ? Neem dan contact op.

Matthijs van Rozen