KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Update 1 WNT: ontwerpbesluit voor bezoldiging topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

Het was al aangekondigd bij de inwerkingtreding van de WNT; ook de regelgeving voor ingehuurde topfunctionarissen wordt aangepast. Op 9 juli jl. is het ontwerpbesluit daarvoor gepubliceerd. Met het besluit is enerzijds getracht recht te doen aan de bijzondere positie van de ingehuurde topfunctionaris (zelfstandig ondernemer) doch is anderzijds aan de doelstelling van de WNT tegemoet gekomen: het voorkomen van excessieve beloning.

Inhoud besluit
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (hierna ook wel: interimmer) geldt op dit moment tot zes maanden functievervulling geen bezoldigingsmaximum. In het ontwerpbesluit worden zij vanaf dag één genormeerd: voor de eerste zes maanden mogen zij niet meer dan € 144.000 declareren, oftewel € 24.000 per maand. Voor de volgende zes maanden geldt een maximum van € 108.000, oftewel € 18.000 per maand. Voor de interimmer geldt in dit jaar niet de pro rato regeling met betrekking tot het aantal uren dat wordt gewerkt. Maar om een excessieve bezoldiging bij parttime functievervulling te voorkomen, geldt naast bovengenoemde normeringen ook een maximum uurtarief van € 175,-.

De componenten die tot de bezoldiging worden gerekend in het geval sprake is van functievervulling zonder dienstbetrekking is nader geregeld in het Uitvoeringsregeling WNT. Omdat met de normering is beoogd het all-in bedrag te normeren (excl. BTW), zal hierin expliciet belegd worden dat alle kosten voor de inhuur van een topfunctionaris tot de bezoldiging geteld moeten worden, inclusief ten minste de kosten voor administratie, bureaukosten en (eenmalige) kosten van bemiddeling.

Het gebruik van de combinatie van het maximale uurtarief en de maandnorm geeft instellingen de keuze  een afweging te maken tussen inhuur tegen een hoger tarief voor minder uren, of tegen een lager tarief voor meer uren, waarbij het tevens mogelijk is in de eerste maanden meer uren te maken dan in de maanden erna. In de hoogte van de twee maximale bedragen per zes maanden is al rekening gehouden met niet-declarabele uren als gevolg van acquisitie, eigen administratie, onderzoek, intern overleg, verzuim en verlof.

Na twaalf maanden geldt het reguliere wettelijke of toepasselijke WNT-2-maximum van € 178.000 per jaar.

Daarnaast bevat het ontwerpbesluit enkele technische wijzigingen. De onbelaste jubileumgratificaties worden uitgezonderd van het bezoldigingsbegrip van de WNT (artikel 1.9 van de WNT). Ook wijzigt het besluit enkele bestaande artikelen van het Uitvoeringsbesluit WNT. Zo wordt de opsomming van toegestane variabele beloningen gewijzigd, in die zin dat alle jubileumgratificaties die op grond van een wettelijk voorschrift, een collectieve arbeidsovereenkomst of reguliere arbeidsvoorwaarden worden toegekend, zijn toegestaan.

Overgangsrecht en beoogde inwerkingtreding
In de WNT is bepaald dat zolang het ontwerpbesluit nog niet in werking is getreden, de wettelijke regeling zoals die gold vóór 1 januari 2015 onverkort van kracht blijft. Deze regeling houdt kort gezegd in dat de gewone WNT normering van € 178.000,- per jaar vanaf de eerste dag geldt als de interimmer in een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden voor de instelling werkt. Werkt een interimmer in een periode van 18 maanden dus korter dan 6 maanden, dan geldt er nu geen bezoldigingsmaximum. De overgangsregeling van het ontwerpbesluit houdt  in dat bestaande bezoldigingsafspraken tot 1 juli 2016 worden gerespecteerd en de bezoldiging met ingang van die datum aan de nieuwe normering dient te voldoen.

De beoogde inwerkingtreding van het voorstel is 1 januari 2016. Het is voor iedereen tot uiterlijk 31 augustus 2015 mogelijk het ontwerpbesluit in te zien en hierop te reageren via www.internetconsultatie.nl .

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Yvonne Nijhuis.