Uitstel van aflossing op zakelijk krediet: (grote) verschillen tussen kredietverstrekkers

Het coronavirus slaat om ons heen. De maatregelen die worden genomen als gevolg van de coronacrisis hebben ingrijpende gevolgen voor iedereen. Zo is de financiële nood voor ondernemingen in tal van bedrijfstakken inmiddels groot.

De overheid heeft deze ondernemers tegemoet willen komen met het implementeren van diverse steunmaatregelen (klik hier voor de blog van Nelleke Jans). Maar ook diverse grootbanken hebben aangekondigd ondernemers te willen ondersteunen in deze crisis, namelijk door hun zakelijke klanten -die in de kern gezond zijn- zes maanden uitstel te geven van aflossing op hun lopende leningen.

Een 'minimumregeling'

De ABN AMRO, BNG Bank, Deutsche Bank, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank hebben hun gezamenlijke aanpak op 19 maart gepresenteerd aan minister Hoekstra van Financiën en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. Het gaat om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.

Dat sprake is van een minimumregeling blijkt uit de wijze waarop de drie grootste kredietverstrekkers van ons land – ABN AMRO, Rabobank en ING – invulling geven aan deze steunmaatregel. De verschillen blijken met name uit de kredietlimiet waarvoor de opschorting kan gelden, de wijze waarop uitstel wordt verleend, of door desbetreffende bank ook uitstel wordt verleend voor betaling van de rente en in hoeverre het uitstel invloed heeft op de looptijd van de lening.

Hoogte van het krediet

De banken lijken een verschillende uitwerking van de regeling te hanteren. De hoogte van de kredieten waarvoor de opschorting kan gelden lopen namelijk uiteen. De kredietlimiet bij ABN AMRO bedraagt € 50 miljoen. De ING en de Rabobank hanteren daarentegen een grens van € 2,5 respectievelijk € 3 miljoen. Dat betekent overigens niet dat ondernemers met een hoger krediet per definitie niet in aanmerking komen. Deze ondernemers kunnen persoonlijk contact kan opnemen met de betreffende bank om de mogelijkheden te bespreken.

Wijze waarop uitstel wordt verleend: 'opt-out'

Bij ABN AMRO maken zakelijke klanten automatisch gebruik van de steunmaatregel, tenzij de klant laat weten te willen afzien van de regeling (de zogeheten ‘opt-out’). De Rabobank en ING hanteren een andere werkwijze. Bij deze banken moet de klant door middel van een online formulier zelf aangeven dat zij van de regeling gebruik wil maken.

Uitstel van rentekosten

Naast uitstel van aflossing hanteert ABN AMRO tevens uitstel van rente en krediet gerelateerde fees. Bij de Rabobank en ING gaat het daarentegen enkel om uitstel van aflossingsverplichtingen, niet om uitstel van de rentekosten van de lening.

Gevolgen voor de looptijd van de lening

Uitgestelde rente, aflossingen en krediet gerelateerde fees voor zakelijke leningen moeten bij ABN AMRO uiterlijk aan het einde van de looptijd van de betreffende lening in één keer worden terugbetaald. De ING daarentegen verlengt de looptijd van de lening met zes maanden indien uitstel wordt verleend.

Extra liquiditeit

De extra liquiditeit -die wordt verkregen door deze regeling- mag alleen worden gebruikt door de onderneming ter continuering van de huidige bedrijfsvoering en overbrugging van negatieve liquiditeitseffecten van het coronavirus. Wordt geen gepast gebruik gemaakt van de regeling, dan is de bank bevoegd de regeling tussentijds in te trekken of terug te draaien.

Conclusie

De invulling en uitwerking van de steunmaatregel verschilt steeds per kredietverstrekker. De exacte voorwaarden voor deze steunmaatregel treft u op de website van de betreffende bank. Aangezien sprake is van een minimumregeling kan steunmaatregel door de bank de komende periode verder worden ingekleurd. Het blijft immer gissen hoe het coronavirus zich de komende weken zal ontwikkelen en welke economische gevolgen dit verder teweeg zal brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Huijsman.