KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Stalking leidt tot ontslag: contactverbod zinvol?

Het komt voor dat de werkelijkheid vreemder is dan fictie. Kan een goed functionerende werknemer ontslagen worden voor het hebben van een stalkende ex-partner? Het antwoord is: ja. Wat was het geval – en had een contactverbod tot een ander antwoord geleid?

Situatie

De Kantonrechter Roermond moest eind vorige maand oordelen over een wel bijzondere situatie. Een werknemer bij een bouwbedrijf in de functie van Voorman werd sinds december 2018 lastig gevallen door zijn vrouwelijke ex-partner. Zij stuurde onder meer WhatsApp-berichten, e-mails en brieven waarin de werknemer werd beschuldigd van ‘mishandeling van vrouwen’ en ‘verkrachting’. Daarnaast plaatste zij in de woonplaats van werknemer brieven met foto’s van hem, waarin hij werd beschuldigd van ‘pedofilie’. 

Deze privésituatie kreeg een arbeidsrechtelijke wending op het moment dat de partner haar pijlen richtte op de werkgever van haar ex-geliefde. Ook de werkgever moest het ontgelden met verscheidene berichten, negatieve recensies op het internet en teksten op de bedrijfsbus. Ten einde raad verzocht het bouwbedrijf de arbeidsovereenkomst met de man te beëindigen, nu de goede naam en eer van het bedrijf werd aangetast. 

Oordeel rechter
De kantonrechter oordeelde dat voorop staat dat onder normale omstandigheden de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet ontbonden kon worden. Zo had de voorman geen verstoorde arbeidsverhouding met zijn werkgever, was er geen enkele sprake van disfunctioneren, en andere ontslaggronden waren ook niet aan de orde. Kortom, er was geen enkele twijfel omtrent het voortbestaan van het dienstverband met het bouwbedrijf. 

De kantonrechter oordeelde niettemin dat er een situatie was ontstaan die voor beide partijen onhanteerbaar is. De gebeurtenissen van de afgelopen maanden hebben grote impact op beide partijen gehad. Er was aldus sprake van een ‘trieste situatie’ voor alle betrokkenen. Zo hadden enkele opdrachtgevers al aangegeven dat ze liever niet meer zien dat de werknemer op hun bouw werkzaam is. (Blinde) liefde(sverdriet) gaat voorbij de logica, en de kantonrechter is zich daarvan bewust, wanneer hij schrijft dat geen enkele garanties gegeven kunnen worden over mogelijke oplossingen voor het probleem.

De kantonrechter kwam bijgevolg tot de slotsom dat, mede omdat de situatie een zodanig nadelige invloed kan hebben op de bedrijfsvoering en de resultaten en het bouwbedrijf er alle belang bij heeft dat de situatie eindigt, er een redelijke en voldragen grond is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.  

Contactverbod


Allicht had de voorliggende casus een andere wending gehad, wanneer de stalker een contactverbod was opgelegd. Een contactverbod kan opgelegd worden wanneer uit een belangenafweging voortvloeit dat het recht van de ‘dader’ om zich vrijelijk te bewegen minder zwaar weegt dan het recht van het ‘slachtoffer’ op privacy en een ongestoord leven. Bij een ‘contactverbod’ wordt een persoon verboden om nog langer op welke wijze dan ook contact op te nemen met bepaalde personen of instellingen. Deze persoon wordt verboden persoonlijk, schriftelijk, telefonisch of anderszins contact op te nemen met de eiser. Ook het lastigvallen in de omgeving van de woning of het leefgebied van de eiser kan hierin opgenomen worden (‘straatverbod’). Door middel van een civiele procedure, in de vorm van een kort geding, kan de civiele rechter verzocht worden om een straat- of contactverbod. Om een straat- of contactverbod toegewezen te kunnen krijgen, moet aan de voorwaarden van artikel 6:162 BW voldaan worden. Daarnaast moet er ook een goede reden zijn voor het opleggen van een verbod.

Een straat- en contactverbod vormt een inbreuk op het aan een ieder toekomend recht om zich vrijelijk te bewegen. Voor toewijzen van zo een ingrijpende maatregel moet sprake zijn van in hoge mate aannemelijke feiten en omstandigheden die een dergelijke inbreuk rechtvaardigen. Door de voorzieningenrechter zal bij een vordering dus steeds een afweging gemaakt worden tussen de belangen van eiser bij het opleggen van de verboden en de mate waarop de verboden een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van gedaagde. In Rechtbank  Zwolle-Lelystad 07-02-2012, ECLI:NL:RBZLY:2012:BW0050 speelde bijvoorbeeld het volgende. 

Na een 36-jarig dienstverband wordt de arbeidsovereenkomst van een bedrijfsleider per november 2011 ontbonden. Werknemer wil genoegdoening en bestookt werkgeefster gedurende anderhalf jaar met 200-250 brieven en e-mailberichten, waarbij hij zich negatief uitlaat over werkgeefster. Werkgeefster vordert een contactverbod, in die zin dat het werknemer wordt verboden om contact op te nemen met personen betrokken bij de onderneming en een verbod voor werknemer om zich te bevinden binnen een straal van 25 meter van het bedrijf. Gelet op de omvang en inhoud van de correspondentie achtte de voorzieningenrechter het contactverbod gerechtvaardigd.

Conclusie

Heeft u vragen over ontslag of het opleggen van een contactverbod? Kunnen wij u daarbij helpen? Neemt u dan contact op met Christian Mutlu (053-480 4216).

 

Share on