Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd

Op 4 oktober 2019 is de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. De opvolger van de Reiswijzer uit 2011 biedt overheden en marktpartijen een handleiding om de samenwerking bij gebiedsontwikkelingen op de beste wijze vorm te geven. De Reiswijzer beoogt publieke en private belangen beter op elkaar af te stemmen zodat efficiënter kan worden samengewerkt tussen de overheid en de markt, wat leidt tot een hogere kwaliteit en lagere proceskosten.

Sinds 2011 is er in Nederland veel veranderd op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling. De vraag naar vastgoed en met name woningen is in grote delen van het land sterk toegenomen, maar marktpartijen hebben door personeelstekorten, stijgende kosten en steeds strengere  wet- en regelgeving moeite aan die vraag te voldoen. Bovendien wordt van gebiedsontwikkelingen meer dan ooit verwacht dat ze duurzaam, circulair en betaalbaar zijn en dienen marktpartijen bij hun werkzaamheden rekening te houden met uitstoot van bijvoorbeeld koolstofdioxide en stikstof.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 beoogt binnen dit nieuwe speelveld aan overheden, marktpartijen en adviseurs handvatten te bieden om tot een succesvolle samenwerking en gebiedsontwikkeling te komen. Het hoofdthema van de Reiswijzer is om de route naar gebiedsontwikkeling zo eenvoudig en flexibel mogelijk te houden. Hiervoor worden vijf aanbevelingen gedaan:

  • Beperk de tenderkosten voor publieke en private partijen om tot samenwerking te komen;
  • Inventariseer de juridische ruimte om te kiezen voor een een-op-een samenwerking of onderhandse selectie;
  • Besteed meer aandacht aan strategievorming door het bewust kiezen van een passende strategie, zowel voor de samenwerking als voor het faciliteren van private gebiedsontwikkeling;
  • Verbeter marktselecties door terughoudender te zijn met het gevraagde uitwerkingsniveau;
  • Overweeg bij complexe opgaven ook samenwerkingsmodellen die daarop beter zijn toegesneden: de dialoog¬procedure en partnerselectie in plaats van ‘traditionele’ planselectie.

Met deze aanbevelingen geeft de Reiswijzer aan hoe gebiedsontwikkelingen beter, creatiever, effectiever, goedkoper, flexibeler en sneller kunnen. Dit gebeurt aan de hand van vier van elkaar te onderscheiden delen:

  1. een inleidend deel waarin wordt omschreven wat gebiedsontwikkeling feitelijk is en wat het nut, de noodzaak en de essentie van samenwerking hierbij is;
  2. deel twee ziet op het bepalen van de juiste strategie voor het aangaan van de samenwerking en het uitvoeren van de gebiedsontwikkeling;
  3. deel drie heeft betrekking op het bepalen van de selectie van de marktpartijen en de samenwerking na de gunning. Hierbij kan zowel worden gedacht aan verschillende aanbestedingsvormen waarvoor vaste vormen gelden, als vormvrije marktselecties;
  4. het laatste deel gaat over de juridische kaders van gebiedsontwikkeling, zowel met betrekking tot het publiekrecht (omgevingsrecht, grondbeleid) als het privaatrecht (aanbesteden en staatssteun). Dit deel wordt afgesloten met twee praktische beslisbomen waarmee bepaald kan worden of moet worden overgegaan tot een bepaalde vorm van (verplicht) aanbesteden of kan worden volstaan met een andere vorm van marktselectie.

 

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is een actueel en ambitieus document geworden. In het voorwoord spreekt Minister Ollongren uit dat zij erop vertrouwt dat de Reiswijzer een nuttige bijdrage zal leveren aan het versnellen van de woningbouw en de gebiedsontwikkeling. Of dit zal lukken moet uiteraard blijken, maar de verwachtingen zijn hoog.

De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 is in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en Bouwend Nederland opgesteld door adviesbureau AKRO Consult en is hier te downloaden: https://akroconsult.nl/site/wp-content/uploads/2019/10/Reiswijzer-Gebiedsontwikkeling-2019.pdf.

Voor vragen over de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 en de toepassing daarvan kunt u uiteraard contract met ons opnemen.