KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Programmatische aanpak stikstof (PAS): inwerkingtreding 1 juli 2015

Op 15 juni 2015 zal het programma aanpak stikstof (PAS) worden vastgesteld, waarna dit op 1 juli 2015 in werking zal treden. Dit hebben Minister Schultz van IenM, Staatssecretaris Dijksma van EZ en de gedeputeerden landelijk gebied in het Bestuurlijk Overleg van 2 april 2015 afgesproken.

De PAS is bedoeld om vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet weer op gang te krijgen en tegelijkertijd kwetsbare natuur te beschermen, ter  waarborging dat de Natura 2000-doelstellingen  worden gehaald. Vanaf 1 juli 2015 kunnen de eerste nieuwe Natuurbeschermingswetvergunningen op grond van het PAS worden uitgegeven.

In de brief die Staatssecretaris Dijksma op 14 april 2015 aan de Tweede Kamer stuurde, zijn de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg van 2 april 2015 opgenomen. Hieruit blijkt dat de colleges van gedeputeerde staten van alle provincies inmiddels formeel met de vaststelling hebben ingestemd. Wel moeten voor vaststelling moeten nog een aantal stappen worden gezet, waaronder het afronden van de Nota van Antwoord als reactie op de zienswijzen, het verwerken van het voorlopig advies van de Commissie MER en het voorbereiden van de implementatie. Ook hierover zijn afspraken gemaakt in het bestuurlijk overleg.

Verder is afgesproken om een eerste actualisatie van AERIUS Monitor en inwerkingtreding van de partiële wijziging van het PAS die daaruit voortvloeit, uiterlijk op 15 december 2015 te laten plaatsvinden. De AERIUS Monitor zal daarna in ieder geval jaarlijks worden geactualiseerd.

Over de periode na vaststelling van het PAS zijn afspraken gemaakt ter zake van het gezamenlijk ontwikkelen van een voorstel voor de review van het PAS en van de gebiedsanalyses vijf jaar na inwerkingtreding van het PAS, het instellen van een “verbindingsofficier c.q. meldpunt PAS” en het betrekken van de landbouwsector bij (de verdere uitwerking van) die onderdelen van het programma die voor deze sector van belang zijn.

Zie voor meer informatie ook: http://pas.natura2000.nl/