Opzeggen behandelingsovereenkomst? Neem de zorgvuldigheidseisen in acht!

Mag je als individuele beroepsbeoefenaar een behandelingsovereenkomst met een patiënt beëindigen?

Ja dat mag, maar wel alleen als er sprake is van gewichtige redenen (artikel 7:460 BW) en als je hebt voldaan aan de zorgvuldigheidseisen, zoals opgenomen in de KNMG-Richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’. Voor tandartsen heeft de KNMT een soortgelijke richtlijn opgesteld: de Notitie ‘Het beëindigen of niet-aangaan van een behandelingsovereenkomst’.

Kort gezegd komt het erop neer dat bij een beëindiging van de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen, de beroepsbeoefenaar:

  1. de patiënt herhaaldelijk dient te waarschuwen en te onderzoeken of herstel van de relatie mogelijk is;
  2. de patiënt tijdig mondeling dient te informeren over zijn besluit en dit besluit schriftelijk dient te bevestigen;
  3. een redelijke termijn dient aan te houden voordat hij de overeenkomst beëindigt;
  4. tot de patiënt een andere behandelaar heeft gevonden, noodzakelijke hulp dient te blijven verlenen;
  5. medewerking dient verlenen om na de beëindiging elders zorg te ontvangen;

 

Dat het opzeggen van een behandelingsovereenkomst regelmatig niet goed gaat, blijkt maar weer uit de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle (hierna: RTG) van 18 november 2022. Aan de orde kwam de vraag of een tandarts een behandelingsovereenkomst met een patiënte per direct mocht beëindigen.

Wat was er aan de hand?

Klaagster was patiënte van de aangeklaagde tandarts (hierna: beklaagde). Op enig moment is klaagster betrokken geweest bij een ruzie met de vriend van de dochter van beklaagde, waarbij haar gebit beschadigd is geraakt. De dochter van beklaagde was ook bij de ruzie betrokken. Beklaagde heeft per direct de behandelingsovereenkomst met klaagster beëindigd. Beklaagde heeft vervolgens ook de moeder van (de meerderjarige) klaagster hierover per e-mail geïnformeerd.

Klacht

Klaagster verwijt beklaagde haar zorg te hebben onthouden en de behandelingsovereenkomst niet op de juiste wijze te hebben beëindigd. Tevens verwijt klaagster beklaagde dat hij zijn beroepsgeheim heeft geschonden, door ook haar moeder te informeren over de beëindiging van de behandelingsovereenkomst.

Beoordeling

Het RTG legt beklaagde een berisping op onder verwijzing naar de Notitie van de KNMT over het beëindigen van een behandelrelatie. Uit de Notitie van de KNMT blijkt dat een tandarts na een eenmalige onheuse bejegening alleen in ernstige gevallen de behandelingsovereenkomst onmiddellijk kan beëindigen. Hiervan is sprake bij grensoverschrijdend gedrag, lichamelijk geweld zoals slaan/spugen en dreigen met geweld om een behandeling af te dwingen.

Het RTG overweegt dat in deze kwestie niet is voldaan aan de voorwaarden voor onmiddellijke beëindiging. Zo is niet gebleken dat klaagster zich schuldig heeft gemaakt aan een onheuse bejegening als bedoeld in de Notitie. Aan beklaagde kwam dus geen geldige reden voor onmiddellijke beëindiging toe. Verder heeft beklaagde nagelaten te onderzoeken of klaagster acute zorg nodig had en daar afspraken met haar over te maken. Evenmin is gebleken dat de beëindiging aan klaagster schriftelijk is bevestigd of aan haar alternatieven van zorg zijn genoemd, voor de tijd dat er nog geen nieuwe tandarts was gevonden. Het RTG overweegt dat het onmiddellijk beëindigen van de behandelingsovereenkomst door beklaagde onzorgvuldig is.

Heeft u vragen over het opzeggen van behandelingsovereenkomsten of over het medisch tuchtrecht, dan kunt u contact opnemen met de advocaten Gezondheidsrecht van KienhuisHoving advocaten en notarissen; Yvonne Nijhuis, Astrid Kiewiet en Suzanne Steegmans.