Online vergaderen voor rechtspersonen- Spoedwetgeving door Eerste Kamer aangenomen (21 april 2020)

Update 21 april 2020: Het wetsvoorstel Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid beoogt onder meer de mogelijkheden voor online vergaderen uit te breiden. Op 21 april 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

Inleiding

Niet iedere rechtspersoon kan een online vergadering houden, de statuten moeten daar immers de mogelijkheid toe bieden. De spoedwet maakte het nu -tijdelijk- mogelijk voor rechtspersonen, ongeacht de statutaire bepalingen, een vergadering via digitale middelen te laten plaatsvinden.

Hoofdpunten

  1. Een algemene vergadering kan worden gehouden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Wel moeten de leden en aandeelhouders tijdens de vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord. Vragen kunnen tot in ieder geval 72 uur voorafgaande aan de vergadering worden ingediend maar een kortere termijn kan worden gehanteerd. De (vertegenwoordigers van) aandeelhouders die vragen hebben ingediend moet de mogelijkheid worden geboden om tijdens de vergadering nadere vragen te stellen.
  2.  In het geval dat een deelnemer toch niet optimaal kan deelnemen (technische storing) blijven de besluiten van de vergadering (bijvoorbeeld benoemingen van bestuurders) rechtsgeldig.
  3. Als het bestuur gebruik maakt van de bevoegdheid een online vergadering te houden dan dient dit bij de oproeping voor de algemene vergadering te worden vermeld.
  4. Het bestuur krijgt aanvullende ruimte voor het invullen van de vergaderorde, zoals het kunnen bepalen dat het stemrecht slechts door middel van een elektronisch communicatiemiddel kan worden uitgeoefend of dat aandeelhouders uitsluitend kunnen stemmen door voorafgaand aan de vergadering een volmacht of steminstructie te geven aan een  aangewezen gevolmachtigde.
  5. De spoedwet geeft de mogelijkheid om de termijn voor het houden van een algemene vergadering te verlengen met vier maanden (verenigingen en coöperaties) dan wel vijf maanden (NV’s en BV’s).

 

De Eerste Kamer heeft op 21 april 2020 het voorstel zonder stemming aangenomen. De wet voorziet in terugwerkende kracht tot 16 maart 2020 en vervalt in beginsel op 1 september 2020 (waarna de mogelijkheid bestaat van verlenging).

Dit blog is geschreven door Marc van Rijnsoever