Omgevingsvergunning nodig of gewoon onderhoud?

Een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning was verleend raakte beschadigd door een aanrijding. Het werd verwijderd en gerepareerd. Daarna werd het teruggeplaatst. De vraag die speelde of er dan ook een nieuwe omgevingsvergunning moest worden verleend.

Reclamezuil

Het gaat in deze zaak om een reclamezuil die met een omgevingsvergunning was gebouwd bij het distributiecentrum van Aldi in Groenlo. Op een dag werd het ding aangereden door een vrachtwagen met oplegger en raakte beschadigd. Aldi besloot de zuil te laten repareren. De zuil werd daarvoor verwijderd en elders hersteld. Na verloop van tijd werd de zuil teruggeplaatst en weer in gebruik genomen. Omwonenden stelden zich op het standpunt dat voor de zuil opnieuw een omgevingsvergunning moest worden verleend. Nu die er niet was moesten burgemeester en wethouders volgens hen handhavend tegen de aanwezigheid van de zuil optreden.

Uitspraak

De zaak kwam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de uitspraak van 13 mei 2020 liet hij zich over de zaak uit. Voor de reclamezuil is niet opnieuw een omgevingsvergunning nodig. Dat vond de rechtbank ook al. De reden daarvan is dat het herstel moet worden gezien als ‘gewoon onderhoud’ dat op grond van artikel 2, aanhef en onder 1, van bijlage II van het Bor vergunningvrij is. Het gaat dan blijkens de Nota van Toelichting bij het Bor om activiteiten die erop zijn gericht om te behouden wat er is.

Daarbij acht de Afdeling het van belang dat de herstelactiviteiten er op gericht waren te behouden wat overeenkomstig de daarvoor verleende omgevingsvergunning aanwezig was voordat de aanrijding plaatsvond, en dat het gerepareerde bouwwerk wat betreft de omvang en uiterlijke verschijningsvorm na de reparatie daarvan niet is gewijzigd ten opzichte van de bij het besluit van 6 augustus 2014 vergunde en overeenkomstig de vergunning gerealiseerde reclamezuil. Daarnaast is de fundering van het bouwwerk niet verwijderd, is het overige deel van het bouwwerk enkel ten behoeve van het herstel daarvan tijdelijk verwijderd en zijn met de herstelwerkzaamheden aan het bouwwerk de uiterlijke kenmerken daarvan niet veranderd.

Conclusie

Kortom, wanneer een vergund bouwwerk tijdelijk voor reparatie wordt verwijderd dan kan het zonder vergunning worden teruggeplaatst. Wel moeten de omvang en uiterlijke verschijningsvorm na het herstel gelijk blijven. Ook moet het bouwwerk niet in afwijking van de oorspronkelijke vergunning zijn opgericht.

Erik Averdijk
erik.averdijk@kienhuishoving.nl
06 11 31 72 60