Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW)

We hebben er enige tijd op moeten wachten, maar inmiddels heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer duidelijkheid geschept over de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

De belangrijkste voorwaarden en haken en ogen van de regeling zullen wij hieronder voor u op een rijtje zetten. De bedoeling is dat u vanaf maandag 6 april terecht kunt bij het UWV voor om uw aanvraag in te dienen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen met het aanvragen van de NOW.

Hoogte en duur van de tegemoetkoming

Uitgangspunt van de NOW-maatregel is dat bedrijven overeind worden gehouden en gesteund worden in de continuering van de onderneming. U krijgt 90% van uw percentage aan omzetverlies vergoed in uw loonkosten. De hoogte van de tegemoetkoming is het beste te illustreren met een voorbeeld:

 • Indien uw omzet met 100% afneemt, krijgt u 90% van uw loonkosten vergoed; 
 • Indien uw omzet  met 80% afneemt, krijgt u 72% van de loonkosten;
 • Daalt uw omzet met 50% dan krijgt u 45% van uw loonkosten vergoed.

In eerste instantie verstrekt het UWV – nadat positief op de aanvraag is beslist – een voorschot van 80% op basis van uw aanvraag. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. De bedoeling is de betaling van de eerste termijn te laten plaatsvinden binnen 2 tot 4 weken. De tegemoetkoming geldt voor drie maanden en kan – onder nader te stellen voorwaarden – worden verlengd met nog eens drie maanden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.

Omzet en verwacht verlies

De omzet van 2019 is bepalend. Deze omzet wordt gedeeld door 4 om te bepalen wat uw omzet vorig jaar was. Deze omzet wordt afgezet tegen uw omzet over de drie maanden waarover u de tegemoetkoming aanvraagt. De omzetdaling moet worden gemeten vanaf de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. Als u dus verwacht dat het omzetverlies pas vanaf 1 mei intreedt, kunt u uw verwachte omzet over mei, juni en juli opgeven bij het doen van uw aanvraag.

Bepalend is het omzetverlies op concernniveau. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke onderdelen van het concern geen tegemoetkoming. Wij denken graag met u mee om te bepalen of u onderdeel uitmaakt van een concern en of dat gevolgen heeft voor de bepaling van uw omzet. Desgewenst brengen wij u in contact met onze specialisten ondernemingsrecht.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend moet de werkgever vaststelling van de subsidie aanvragen. Daarbij is in beginsel een accountantsverklaring vereist. Binnenkort wordt duidelijkheid gegeven over de grens waaronder de accountantsverklaring niet vereist zal zijn.

Loonsom

Voor de bepaling van de loonsom wordt de aangifte van januari 2020 gebruikt door het UWV.

 • Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan.
 • Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over en neemt hierbij als grondslag het zogenaamde ‘socialeverzekeringsloon’.
 • Bij alle bedrijven komt dezelfde opslag van 30 procent bovenop het bedrag voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies.
 • Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden dus gecompenseerd;
 • Er is een maximum aan het loon per werknemer van 9.538,- euro per maand. Dit loonbedrag is maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer.

Mocht achteraf blijken dat uw loonsom lager is uitgevallen dan kan dit leiden tot een correctie op het totaal te vergoeden bedrag. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, worden in de NOW-maatregel niet meegenomen.

Als de loonsom krimpt omdat er minder mensen doorbetaald worden, daalt de tegemoetkoming mee. Mocht de berekening die u als werkgever doorgeeft aldus achteraf niet kloppen volgens het UWV, dan kan er ten positieve of negatieve een hoger bedrag worden uitgekeerd, c.q. een ‘naheffing’ plaatsvinden.

Geen bedrijfseconomisch ontslag

Een van de voorwaarden voor het ontvangen van de tegemoetkoming in de loonkosten is dat gedurende de periode waarop de tegemoetkoming ziet, de werkgever geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Doet de werkgever dit toch, dan worden de volgende bedragen in mindering gebracht op de totale loonsom:

 • het loon van de betreffende werknemer(s);
 • vermeerderd met een verhoging van 50%.

Dit heeft dus gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming. Nu de tegemoetkoming op concernniveau wordt ontvangen, zal dit vermoedelijk ook betekenen dat er op concernniveau geen ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen mogen plaatsvinden. Ontslagaanvragen die zijn ingediend vóór 18 maart 2020, blijven bij de toepassing van deze regel buiten beschouwing.

Onduidelijkheden
Hoewel beëindigingsovereenkomsten met een bedrijfseconomische grondslag niet genoemd worden in de regeling, biedt de regeling wel de mogelijkheid om achteraf de subsidie in te trekken indien de werkgever in strijd met het doel van de regeling heeft gehandeld. Denkbaar is dus dat het sluiten van een dergelijke beëindigingsovereenkomst gevolgen heeft voor het recht op de tegemoetkoming.

Loondoorbetaling van uw werknemers

De NOW-noodmaatregel is bedoeld als tegemoetkomingsregeling voor de loonkosten van werkgevers. Het doel is het zoveel mogelijk in dienst houden van werknemers. De werkgever heeft een inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, dat wil zeggen dat de werkgever het loon van zijn werknemers volledig dient door te betalen. Het niet doorbetalen van het loon leidt uiteindelijk tot een lagere loonsom en daarmee tot een lagere tegemoetkoming.

 De regeling geldt voor de volgende werknemers een subsidie voor de loonkosten:

 • Werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.
 • Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.
 • De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract.
 • Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers.

Kortom, iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden. Ook het salaris van flexwerkers wordt gecompenseerd, er is geen onderscheid naar contractvorm. Wel geldt dat de werkgever loonkosten moet maken. Een directeur grootaandeelhouder die verzekerd is en premies afdraagt valt om die reden ook onder deze regeling. Voor personen in een dienstbetrekking die niet onder deze regeling vallen, geldt de Tozo-regeling.

Tot slot

De NOW-maatregel is relatief eenvoudig opgesteld en kijkt niet naar de bijzonderheden van het geval. De maatregel biedt geen maatwerk nu het als noodmaatregel relatief snel opgesteld moest worden in verband met het algemeen belang en de COVID-19 epidemie. Duidelijk is wel dat de aanvraagperiode tot en met 31 mei 2020 loopt Aanvragen zien met terugwerkende kracht op de periode vanaf 1 maart 2020. Als het UWV de aanvraag positief beoordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit in drie termijnen.

Mocht u over de NOW-maatregel vragen hebben, neemt u dan contact op met Vincent de Groot(053-480 4211) of Christian Mutlu (053-480 4216), of uw vaste contactpersoon binnen onze sectie Arbeidsrecht.