Nationaal Programma Onderwijs

‘Het coronavirus is volop aanwezig in ons land, en de besmettingscijfers zijn nog altijd zorgelijk hoog. Om de besmettingen afdoende terug te dringen, zijn de scholen al sinds december voor de meeste leerlingen gesloten, net als de kinderopvang. Een noodzakelijke, maar buitengewoon zware maatregel’, zo begint Minister Slob zijn brief aan de Tweede Kamer van 22 januari 2021.

In deze kamerbrief kondigt minister Slob een Nationaal Programma Onderwijs na corona aan. Voor deze middellange- en langetermijnaanpak maakt het kabinet meerjarig financiële middelen vrij. Hiervoor wordt in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd. En daarnaast 645 miljoen euro structureel om de hogere studentenaantallen te compenseren.

Zojuist heeft het kabinet over dit Nationale Programma Onderwijs een persconferentie gehouden (17 februari 2021), waarin de bewindslieden de maatregelen uitleggen. Via het Nationale Programma Onderwijs wil het kabinet een perspectief bieden voor na de coronacrisis. Dit betekent aldus het kabinet dat er veel werk verzet moet worden om het onderwijs weer op de rit te krijgen. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft.

Zowel op de korte termijn, als op de lange termijn wil het kabinet investeren in het onderwijs. De maatregelen worden door het kabinet onderverdeeld voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek.

Kort samengevat treft het kabinet de navolgende maatregelen.

Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht te helpen. De scholen kunnen hierdoor de leerlingen via maatwerk, ook op sociaal-emotioneel gebied, ondersteuning aanbieden. Door de extra financiële middelen kunnen de scholen bijvoorbeeld de werkdruk van docenten verminderen, de leerlingen bijles of anderszins ondersteuning bieden of een brede brugklas in het voortgezet onderwijs realiseren.

De ongeveer 6600 basisscholen in Nederland ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro extra per school. Dit betreft een aanvulling op de reeds bestaande bekostiging. Voor de 650 middelbare scholen gaat het om gemiddeld ruim 1,3 miljoen euro per school. Scholen met veel leerlingen met minder kansen krijgen verhoudingsgewijs meer geld.

Middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek

Iedereen die volgend jaar studeert krijgt een korting van 50% op het college- of lesgeld. Daarnaast krijgen studenten die hun recht dreigen te verliezen op hun basisbeurs (mbo) en aanvullende beurs (mbo en hoger onderwijs) een tegemoetkoming. Ook verlengt het kabinet het studentenreisproduct met maximaal 12 maanden voor studenten in het hoger onderwijs, als blijkt dat zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Naast de financiële tegemoetkoming voor studenten, wil het kabinet ook zorg dragen voor de mogelijkheid om aan alle onderwijsverplichtingen te blijven voldoen. Denk bijvoorbeeld aan het lopen van een stage door de studenten. Om het voor bedrijven voordeliger te maken om ook in deze economische zware tijden praktijkleerbanen aan te blijven bieden, verhoogt het kabinet de subsidie op praktijkleerbanen in het mbo.

Ten slotte biedt het kabinet ook de onderwijsinstellingen zelf een compensatie aan voor de door hen gemaakte kosten. Universiteiten en hogescholen het afgelopen jaar en naar verwachting ook de komende jaren te maken met een enorme toename van het aantal studenten. De onderwijsinstellingen worden hier vanaf komend jaar al volledig voor gecompenseerd en structureel met een bedrag van 645 miljoen euro. Dit extra geld, dat naast de 8,5 miljard beschikbaar komt in het Nationaal Programma Onderwijs, moet er voor zorgen dat er meer mensen in dienst kunnen komen van de onderwijsinstelling en de werkdruk binnen de onderwijsinstelling afneemt.

Conclusie

Het coronavirus en de bestrijding daarvan blijft veel van het onderwijs vergen. Uit de persconferentie van vandaag (17 februari 2021) blijkt dat het kabinet zich realiseert dat zij veel moeten investeren in het onderwijs, zeker tijdens deze coronacrisis. Door middel van het Nationaal Programma Onderwijs wil het kabinet de leerlingen en studenten dezelfde kansen te geven als andere generaties. Wij vinden het goed om te lezen dat het kabinet in het Nationaal Programma Onderwijs aandacht besteedt aan de cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling van leerlingen, de sociale en persoonlijke ontwikkeling leerlingen en hun mentale welbevinden. Dit kunnen wij alleen maar aanmoedigen en onderschrijven.

Heeft u vragen over de nieuwe maatregelen of het Nationale Programma Onderwijs, dan kunt u contact opnemen met Frans Jozef Van der Vaart of Ilse Van der Woude.