KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Moeizame herbeoordeling dienstverlening bij rentederivaten door banken

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2015 een rapport gepubliceerd in verband met de herbeoordeling van rentederivaten van MKB-ondernemingen.

Aanleiding voor de herbeoordeling was de eerdere constatering van de AFM dat de dienstverlening van banken in het kader van rentederivaten in sommige gevallen niet-passend of onzorgvuldig was. De AFM vond daarom dat de dienstverlening op het gebied van rentederivaten opnieuw moest worden getoetst. Op deze verplichting heeft de AFM twee uitzonderingen gemaakt. Ten eerste worden rentederivaten die op 1 april 2014 al waren verlopen (vooralsnog) niet getoetst. Daarnaast is de herbeoordeling beperkt tot rentederivaten die niet-professionele MKB-ondernemingen hebben afgesloten. Van een niet-professionele MKB-onderneming is sprake indien een onderneming voldoet aan in ieder geval twee van de drie volgende eisen:

  • Een balanstotaal van minder dan EUR 20 miljoen;
  • Een omzet van minder dan EUR 40 miljoen;
  • Een eigen vermogen minder dan EUR 2 miljoen.

De herbeoordeling door banken duurt langer dan de AFM voor ogen had. Inmiddels zijn wel alle dossiers van de kwetsbare klantengroep herbeoordeeld. De kwetsbare klantengroep bestaat volgens de AFM uit klanten waarbij de hoogte en de looptijd van het rentederivaat niet overeenkomt met die van de lening (overhedge), klanten die onder het bijzonder beheer vallen en klanten met gecombineerde rentederivaten. Nu volgt nog de herbeoordeling van de overige dossiers. De AFM heeft aangegeven dat de operatie uiterlijk medio 2015 moet zijn afgerond.

Uit de tot nu toe uitgevoerde herbeoordeling is het volgende gebleken:

  • De informatieverstrekking was vaak gebrekkig: banken hebben hun klanten niet (tijdig), onvolledig of onjuist geïnformeerd. Voorafgaand aan het sluiten van een rentederivaat werd vaak de positieve kant benadrukt en bleven negatieve scenario’s, zoals de verplichting tot vergoeding van een negatieve waarde bij tussentijdse beëindiging, onderbelicht;
  • De inventarisatie van de klantgegevens en dossiervorming was nogal eens onvolledig: banken hadden hun dossiers niet op orde en stukken ontbraken. Daardoor is het moeilijk de dienstverlening te reconstrueren.

Wij kunnen bevestigen uit onze praktijkervaring dat deze tekortkomingen inderdaad vaak vastgesteld kunnen worden.

In dossiers waarin één of meer van de gebreken zijn vastgesteld, moeten banken voor eind 2015 een oplossing bieden aan de betreffende MKB-onderneming. Mogelijke oplossingen zijn bijvoorbeeld het verschaffen van informatie, of een (gedeeltelijke) schadevergoeding. Welke oplossing wordt aangeboden, is afhankelijk van alle concrete omstandigheden van het geval. De banken moeten in ieder geval het resultaat van de herbeoordeling (schriftelijk) meedelen aan de MKB-ondernemingen.

Op de website van sommige banken kunt u het verloop van de herbeoordeling volgen. Heeft u een vraag in verband met de herbeoordeling, de geboden oplossing of andere vragen met betrekking tot rentederivaten, neem dan contact op met KienhuisHoving advocaten en notarissen, sectie Banking & Finance.