Loon subsidie onder de NOW-regeling

Op 22 april heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de NOW-regeling nader verduidelijkt. Wat brengen de nieuwe toezeggingen over het noodpakket met zich mee?

In de Kamerbrief ‘moties en toezeggingen maatregelen noodpakket’ . Het doel van dit onderdeel van het ‘noodpakket banen en economie’ is onder meer om bedrijven financieel te ondersteunen, zodat zij hun personeel kunnen doorbetalen. Daarnaast zijn er zoals bekend maatregelen die zelfstandigen een overbrugging aanbieden en maatregelen voor behoud van liquiditeit via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.

Voorwaarden

Voor de toepassing van de NOW-regeling is de omzet van 2019 bepalend. Deze omzet wordt gedeeld door 4, om te bepalen wat uw omzet vorig jaar was en dat wordt afgezet tegen uw omzet over de drie maanden waarover u de tegemoetkoming aanvraagt. Als een concern als geheel minder dan 20% omzetverlies heeft, krijgen afzonderlijke onderdelen van het concern geen tegemoetkoming.

Met de nieuwe toezeggingen over het noodpakket is nu duidelijk dat het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies het mogelijk wordt gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij. De subsidie kan oplopen tot 90% van de loonkosten bij volledig omzetverlies. Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, te weten door:

(1) eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging; en
(2) door aanvullende accountantscontroles te vereisen.

(1)
Ten aanzien van de eerste eis geldt – kort gezegd – dat concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot aan en inclusief de datum van de aandeelhoudersvergadering, waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld. Daarnaast moet de werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers met de belanghebbende verenigingen van werknemers een akkoord hebben over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Denk aan de vakbonden met wie de werkgever een cao heeft gesloten.

(2)
Ten aanzien van de tweede eis geldt – kort gezegd – dat er nieuwe standaarden voor accountants worden opgesteld. Op basis hiervan mogen de andere werkmaatschappijen geen opdrachten of projecten uitvoeren, die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn. Verder gelden er regels voor de jaarrekening, zoals het behoeden dat geschoven wordt met de omzet door extra verhoging of verlaging van interne doorbelastingen.

Uitzonderingen

Voor concerns die een omzetdaling van ten minste 20% hebben, geldt dat zij gewoon gebruik kunnen maken van de NOW-regeling. Voor hen geldt de afwijkingsmogelijkheid niet. Voorts kan het niet gaan om concerns met personeel-bv’s, omdat zij altijd moeten uitgaan van omzetdaling op concernniveau. De subsidie voor loonkosten wordt enkel mogelijk gemaakt voor individuele werkmaatschappijen van een concern op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling.

Daarbij geldt wel als eis dat de werkmaatschappij een eigen rechtspersoonlijkheid heeft en niet slechts een onderdeel van een rechtspersoon is.

Tot slot


Kortom, de maatregelen van de overheid roepen veel vragen op. Een aantal vragen is voor u beantwoord. Mocht u toch nog vragen hebben of tegen andere problemen aanlopen, neemt u dan gerust contact op met Christian Mutlu (053-480 4216).