KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Is de Wnra de aanleiding om het politieke primaat te laten verdwijnen?

Ambtenaren wees u bewust van de veranderingen die een wederkerige rechtsverhouding voor u teweegbrengt! De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming al jaren vertrouwt verandert. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren dient drastisch te veranderen. Wij verzorgen cursussen en zijn procesbegeleider. Dit alles om bij uw onderneming bewustwording van de gevolgen van de Wnra te creëren en uw onderneming Wnra-proof te maken.

Het ziet ernaar uit dat met ingang van 1 januari 2020 de Wnra wordt ingevoerd. De eenzijdige aanstelling van de meeste ambtenaren wordt omgezet in een wederkerige arbeidsovereenkomst. Aanpassingswetgeving maakt dat het politieke primaat ook van toepassing wordt op ambtenaren met een arbeidsovereenkomst.

Het politieke primaat

Wat bewerkstelligt het politieke primaat? De publiekrechtelijke vaststelling van taken van publiekrechtelijke lichamen en onderdelen daarvan valt buiten het overleg-, advies- en instemmingsrecht van or'en. Er zijn alleen bevoegdheden voor de or, indien het besluit dat aan de orde is, strekt tot het regelen van de gevolgen van het besluit voor de in de onderneming werkzame personen.

Enerzijds borgt het politieke primaat dat het politieke besluitvormingsproces buiten het bereik van de or blijft en anderzijds dat de bevoegdheden van de or bij de overheid niet verder worden ingeperkt dan nodig is ter bescherming van het politieke primaat.

Maar is het ook zonder dit politieke primaat niet zo dat het uiteindelijk de overheidsondernemer is die de beslissingen neemt en daarover het primaat heeft? Gezien de scheiding van de verschillende machten is het een probleem indien de rechter een toetsende rol heeft ten aanzien van de inhoud van de politieke besluitvorming. De uitkomst van de belangenafweging die in een politiek proces wordt gemaakt is aan de politiek zelf. Politieke afwegingen ten aanzien van de uit te zetten koers zullen echter ook zonder een bepaling ter bescherming van het primaat van de politiek zwaar wegen bij een eventuele rechterlijke toetsing.

Op dit moment is het vrijblijvend voor de overheidsondernemer om de or te betrekken bij de besluitvorming in het kader van een politiek proces. Zou dit niet een wettelijk recht van de or moeten worden? Hoe denkt u hierover? Neem contact op met Niels Vuik.

 

Share on