KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Is de arbo-arts ook bedrijfsarts?

Er is een aantal beschermde specialistentitels dat uitsluitend gevoerd mag worden door artsen die een opleiding tot specialist hebben afgerond. Dit geldt onder meer voor de specialistentitel bedrijfsgeneeskundige (ook wel bekend als bedrijfsarts). In tegenstelling tot de titel van arbo-arts, die in beginsel door elke arts gevoerd mag worden, mag de (arbo-)arts zich pas als bedrijfsarts kwalificeren ná afronding van de specialistenopleiding bedrijfsgeneeskunde.

Op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) zijn er afzonderlijke registers ingesteld voor acht categorieën beroepsbeoefenaren voor wie de wet een beschermde beroepstitel in het leven heeft geroepen. In aanvulling daarop biedt artikel 14 Wet BIG de mogelijkheid om binnen een vakgebied van het artikel 3-register wettelijke bescherming te verlenen aan specialistentitels. Indien een specialistentitel die wettelijke erkenning heeft verkregen, bepaalt artikel 17 Wet BIG dat het recht om een dergelijke specialistentitel te voeren, is voorbehouden aan degenen die zijn ingeschreven in het betreffende erkende specialistenregister. Voor degene aan wie het recht tot het voeren van een krachtens de Wet BIG erkende specialistentitel niet toekomt, is het verboden deze titel of een daarop gelijkende benaming te voeren.

Bedrijfsarts is een specialistentitel

In de uitspraak van 2 juni 2015 heeft het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag bevestigd dat de titel van bedrijfsarts een beschermde titel is in de zin van artikel 17 Wet BIG. In deze zaak had een arbo-arts zich zowel op LinkedIn als in correspondentie met cliënten gepresenteerd als bedrijfsarts terwijl zij in het BIG-register geregistreerd stond als arts. Bij haar registratie was verder geen specialistentitel vermeld, en dat maakt de (arbo-)arts naar oordeel van het tuchtcollege onbevoegd om de specialistentitel van bedrijfsarts te voeren.

In tegenstelling tot de titel arbo-arts, is de titel bedrijfsarts dus een wettelijk erkende specialistentitel. Ondanks het wezenlijke verschil in opleiding worden deze termen in praktijk echter vaak door elkaar heen gebruikt. Opmerkelijk, want het is juist de specialistenopleiding tot bedrijfsarts, die ervoor zorgt dat laatstgenoemde bij uitstek de persoon is om arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen te beoordelen en de werkgever hierover te adviseren.

Het onderscheidende karakter is ook te vinden in een aantal bevoegdheden die exclusief aan de bedrijfsarts zijn toegekend, onder andere vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (hierna: Arbowet) en het Arbeidsomstandighedenbesluit. De Arbowet regelt in artikel 14 dat de werkgever de plicht heeft om zich bij een aantal taken bij te laten staan door een deskundige die daartoe gecertificeerd is (arbo-dienst), of die als bedrijfsarts is ingeschreven in een erkend specialistenregister als bedoeld in artikel 14 Wet BIG. Er is daarbij een aantal taken aangewezen in het Arbeidsomstandighedenbesluit waarvoor de werkgever verplicht bijstand van een bedrijfsarts in moet schakelen. Dit betreft onder meer bijstand bij de begeleiding van werknemers die door ziekte niet in staat zijn hun werk uit te voeren (artikel 14a Arbeidsomstandighedenbesluit).

Als de werkgever zich in dit soort zaken laat bijstaan door een arbo-dienst, dan zal de arbo-dienst daar dus uitdrukkelijk een bedrijfsarts voor moeten inschakelen. Geschiedt de begeleiding binnen de arbodienst feitelijk door anderen dan de bedrijfsarts dan is dit op basis van delegatie onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. De tuchtrechter houdt de bedrijfsarts dan ook verantwoordelijk voor juiste nakoming en uitvoering van zijn taken, ook als deze taken in de dagelijkse uitvoering (in hoofdzaak) door een niet-bedrijfsarts worden uitgevoerd (zie bijvoorbeeld de uitspraak van het RTG te Zwolle d.d. 10 januari 2008).

Zoals hiervoor besproken is onbevoegd gebruik van de titel bedrijfsarts tuchtrechtelijk verwijtbaar. Artsen die bedrijfsgeneeskundige taken verrichten zonder als bedrijfsarts geregistreerd te zijn, dienen zich te presenteren als ‘(basis)arts’ of, indien van toepassing, ‘arts in opleiding tot bedrijfsarts’. Bij twijfel kan eenieder in het BIG-Register opzoeken of een arts als bedrijfsarts (specialisme arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde) geregistreerd staat.

Voor zover het de grenzen van het beroepsgeheim betreft, is het onderscheid tussen de arbo-arts en bedrijfsarts overigens niet relevant. Zoals ook volgt uit de eerder vermelde uitspraak van 2 juni 2015, zijn beiden bij de uitoefening van hun werkzaamheden gebonden aan het beroepsgeheim.

Beroepsgeheim bedrijfsarts

In bovengenoemde uitspraak werd een zieke werknemer op verwijzing van de arbo-arts psychologisch onderzocht. De arbo-arts heeft de werkgever per brief op de hoogte gesteld van de resultaten van het psychologisch onderzoek. In die brief stond onder meer vermeld: “De conclusie en advies van het rapport: er is sprake van As I problematiek (“psychische ziekte”) en op As II (achterliggende persoonlijkheidsstoornissen) worden wel afwijkingen gezien maar niet volledig voldoend aan alle kenmerken.”

Met het verschaffen van deze gegevens aan de werkgever heeft de arbo-arts volgens het tuchtcollege haar beroepsgeheim geschonden. Het beroepsgeheim van de arbo-arts brengt namelijk mee dat zij aan de werkgever uitsluitend die informatie omtrent de medische situatie van de werknemer mocht verschaffen, die de werkgever ten behoeve van de re-integratie van werknemer in het eigen werk moest kennen. Het citaat omtrent de As I problematiek en de As II afwijkingen behoorde daar in ieder geval niet toe.

In deze uitspraak wordt niet nader toegelicht hoever het beroepsgeheim van de arts ten opzichte van de werkgever precies reikt, maar voor meer duidelijkheid omtrent het beroepsgeheim voor bedrijfsartsen en arbo-artsen verwijs ik onder andere naar KNMG Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie 2007 en de NVAB Leidraad Bedrijfsarts en privacy.