KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Inwerkingtreding herziene Woningwet per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 treedt de herziene Woningwet in werking. Als gevolg hiervan gaan er (met name) voor woningcorporaties en gemeenten een aantal zaken veranderen. De gemeente zal een grotere regierol gaan vervullen waarbij het werkterrein voor woningcorporaties kleiner wordt en het toezicht verandert.

Achtergrond van de wijzigingen is dat woningcorporaties zich volgens het regeerakkoord weer primair moeten gaan richten op hun kerntaken, ofwel de ‘diensten van algemeen belang’ (DAEB):  het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijke vastgoed. Deze moeten worden gescheiden van de niet-DAEB activiteiten, welke moeten worden ondergebracht in een apart bedrijf - door middel van (juridische of administratieve) splitsing.

Voor gemeenten geldt dat zij straks expliciet toestemming moeten verlenen en eerst een markttoets moeten uitvoeren als woningcorporaties (nieuwe) niet-DAEB-activiteiten willen gaan uitvoeren. De activiteiten moeten bijdragen aan het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente. Bij niet-DAEB activiteiten wordt (de financiering) getoetst aan marktconformiteit. Bij niet-Daeb investeringen deelt de gemeente haar oordeel over de markttoets mee aan zowel de toezichthouder als betrokken partijen.

Daarbij rijst de vraag of met de herziening van de Woningwet de controle op woningcorporaties dusdanig wordt, dat zij hun opdrachten Europees zullen moeten gaan aanbesteden.  Van een aanbestedingsplicht is sprake indien woningcorporaties kwalificeren als publiekrechtelijke instellingen. Hierbij is van belang of het toezicht vanuit de overheid dusdanig is dat de overheid in staat is de beslissingen van woningcorporaties op het gebied van overheidsopdrachten te beïnvloeden.

Wilt u meer weten over de belangrijkste wijzigingen van de wet, dan bent u van harte welkom op ons ontbijtseminar op donderdag 28 mei 2015. Wij zullen u dan onder meer bijpraten over prestatieafspraken, de rol van gemeenten en de rol van huurdersorganisaties, de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB activiteiten en de discussie of er een aanbestedingsplicht voor woningcorporaties ontstaat.

Zie voor meer informatie en het aanmeldformulier:

https://www.kienhuishoving-academy.nl/event/ontbijtseminar-herziening-woningwet/